ပဘၪကဲၪၦမုၪအကၠီၩ့ ထီးစီၪဆံၭလၩ့ၥၭလဂ့ၩ

          ဆၧလၧပကဲၪၦၡၩကမံၩ့နီၪ မွဲလၧဆၧအဂဲးကမံၩ့မံၩ့အကၠီၩ့ ပၥုၪ့ပၥၭလၩ့ဆ့ၭလၩ့ယွၩဝ့ၫၥ့ၪကိၭဂၩနီၪလီၫႉ အ့ၪမွဲပၥုၪ့ ပၥၭ လၩ့ဆ့ၭလၩ့ယွၩအခၫ ဘၪကကၠၪကၠၪ ပစီၪဘၪပၥၭ ပကဲၪဘၪအမုၪနီၪ ပအိၭထိၭဆၧဘဲၫၦၡၩအခွၫအ့ၬႉ ပမၩအနီၪန့အ့ၬ ပမၩအယီၩန့အ့ၬ ပစီၪဘၪဘဲၫနီၪဂီၩ့ ပန့ဂဲးန့ဘၭလၩ့ပၥၭအ့ၬၥ့ၪနီၪလီၫႉ

        မုဆၫကနံၩယီၩ ၦအလ့ၩခိၪလ့ၩနါဆၧလဖၪအကျၩနီၪ ၦမုၪဖိၪၥံၪပၫဝ့ၫဒၪအၪမၬဒ့ၭယူၭႉ ၦမုၪၥံၪယီၩကဲၪထၪ့လၧ ခၩ့ခိၪ ဒိၪလဖၪႇ ထံၪခးခိၪနါလဖၪႇ ၦအလ့ၩခိၪလ့ၩနါခီၫ့ၡၩဆၧဖံၭဆၧမၩလဖၪႇ လူၬထွၬ ၦမုၪလနၩ့နၩ့နီၪ ဘၪလ့ၩခိၪလ့ၩနါအဂံၪ့ဒီၪ့ ဘဲၫနီၪ အီၪကတၨၭႉ ၦမုၪလဂၩအစူၪဖၫ့လၬ ၦခွၫၥံၪလဖၪဘၪနုၬလၩ့မၩဆၧဖံၭဆၧမၩအီၪဝ့ၫဒၪအၪမၬႉ ၦမုၪလဂၩအဆၧလ့ၩခိၪ လ့ၩနါအဖၫ့လၬနီၪ ၦခွၫလၧအဘၪလီၩ့မၩဖိၬထွ့ၪလဖၪအီၪဝ့ၫဒၪအၪမၬအကၠီၩ့တၭ ၦမုၪဖိၪၥံၪဧ့ ထီးစီၪဆံၭလၩ့ဘၪပၥၭလဂ့ၩႉ ခွံၬၡိၭထၬပၥၭလဂ့ၩႉ ယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့လၩ့ၥၭႇ ထိးစၪခွံၬပၥၭလဂ့ၩႇ ထီးၥၭမဲၪဘၪၦနးဂၩလဂ့ၩႉ ပကအီၪက့ၪဒိၪလၩ့ပလူပဎွ့ၩဂီၩ့ အ့ၪမွဲပကကျ့ၭစၨၭအီၪမၧၫ့ပၥၭစွါဘဲၫ ၦမုၪကိၭဂၩဒ့ၭနီၪ မွဲကလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫတၡါနီၪလီၫႉ

Add new comment

2 + 16 =