ပကလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫအဂး ပကဘၪမၩဝ့ၫဒၪ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪ

၁ႉ ပကဘၪ အီၪက့ၪထၬ ဆၧထိစိၩဖီၫထုၪ့နီၪလီၫႉ

၂ႉ ပကဘၪလ့ၩစိၩလၧ ပဖီၫထုၪ့အီၪဝ့ၫအလးနီၪ ထၧၩ့အထီၩ့စိၩနီၪလီၫႉ

၃ႉ ပကဘၪအီၪက့ၪထၬ ၥၭလၧအၪ့ဎၬဆၧအဂ့ၩလဖၪနီၪလီၫႉ

၄ႉ ပကဘၪစံၭလၩ့ပၥၭ ယကလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫအဂးနီၪ အီၪၥုၪ့လၩ့ထၬအၥၭလၧ ယဖၫ့ခိၪလီၫႉ

၅ႉ ပကဘၪအီၪပဲၩခွံၬၥၭလၧ အၥၭမဲၪဆၧႇ ၥၭလၧအၪ့ယိၪခဲၫ့ကံၭဆၧလဖၪနီၪလီၫႉ

၆ႉ ပကဘၪဒုၭဆၧၫ့ခွံၬဆၧအၪ့ထၩလဖၪနီၪ ထၧၩ့အန့နီၪလီၫႉ

၇ႉ ပကဘၪအီၪဒၪလၧ ပဆၧထိစိၩဖၧၫ့ၥၭအဖၫ့ခိၪနီၪလီၫႉ

၈ႉ ပဘၪဒၪဆၧၫ့ယၫဆၧကၪဆၧဂဲၩလဖၪနီၪ ပကဘၪ

လီၩၥ့ၪယၫထဲၩ့ ၦဂူၪဂၩနီၪလီၫႉ

Add new comment

7 + 12 =