နအဲၪဆၧၥ့ၪၡါမၬယူၭဧၪ?

စအဲၪၡီၩ့ - နးအဲၪဖီၫဘွၩႇ ဆၧအဲၪဒဲဆၧဘၪၥၭနီၪ မီၪ့ဎီၩ့အ့ၬမွဲအ့ၬဧၪ?

နးအဲၪဖီၫဘွၩ - မွဲဘီၪ စအဲၪၡီၩ့ဧ့ စံၭမၬချၭ နဒၪဖီၫကဖိၪအခၫ နဒၪဂ့ၩနဘၪၥၭဘိၭ နကအၪ့မၩဂီၩ့ အ့ၪမွဲနမိနၧၫ့ကၠၪဘိၭ နကနၧၩ့ကၠၪ အ့ၪနမိဖ့ၪလၫ့အ့ၪနဖိၪၥၪမုၪဘိၭ နကဖ့ၪလၫ့ႉ လါနၫ့ ဖီၫယီၩအ့ၪမွဲနအဲၪကွံၩစွါဘဲၫ နအၪ့မၩၥၭထူၬလၧၩ့အ့ၬႉ ဘၪန့လဲၪအ့ၪမွဲနအၪ့မၩခွံၬဖီၫယီၩဂီၩ့စွါဘဲၫ အီၪကဆိဖိၪ ဖီၫယီၩ ကလၩ့ယံၭလၩ့ဘဲၩ့ဂီၩ့လီၫႉ အ့ၪလၩ့ယံၭလၩ့ဘဲၩ့ယူၭစွါဘဲၫ လခဲၫ့အီၪဒၪ နကဘၪခွံၬၡိၬခွံၬလီၫႉ အ့ၪမွဲနအဲၪကွံၩဖီၫယီၩနီၪ ဘဲၫဖီၫယီၩကဆုးထဲၩ့မၧၫ့ဝ့ၫအဂး ဘဲၫကဆုး ထဲၩ့ဖီၫထၪ့ ဎံၪဎံၪ လၩလၩအဂး နကၡီၫအ့ၪထံၪ နကယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့အဝ့ၫဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪႉ ဆၧအယီၩနီၪ မွဲလၧဆၧအဲၪကွံၩဒဲ ဆၧဘၪၥၭလမီၪ့ဎီၩ့ ဘၪအဂဲးလီၫဘီၪႉ ကဲ နအၪ့စၪ့ယၧၩဂီၩ့ယူၭဘိၭ ယကအၪ့စၪ့ထဲၩ့နၧၩနးထံၪႉ နၧၩဝ့ၫဧီၪ နအဲၪဆၧမၥ့ၪ အၡါမၬယူၭဧၪ?

စအဲၪၡီၩ့ --

နးအဲၪဖီၫဘွၩ - နမၩဝံၩ့မၩဝၩ့နၥၭယူၭမွဲအ့ၬဧၪ? ယဒၪမုဆၫကနံၩယီၩ ၥၭဘၪ့လၧအအဲၪဆၧၥ့ၪတၡါနီၪအီၪဒၪၡၩၡၩလီၫႉ အီၪဒၪ မွဲၦလၧအဘၪၥၭဆၧလဖၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ဘဲၫဖီၫလၧအဘၪထိးခွံၬၡိၬထၬၥၭအၥိၭ ၦမုၪဖိၪအဂ့ၩအဘွၩ လနၩ့နၩ့ဘၪ ထိးအၪ့လီၫၥၭဂီၩ့ အဆၧၥၭမၧၫ့ဘၪဂၭဂီၩ့ဆိၫ့ခွံၬဘနီၪ အီၪထၪ့ဝ့ၫဒၪအၪမၬမွဲအ့ၬဧၪ? ၦမုၪလၧကမျဲးကစဲၩလဖၪနီၪဘိၭ ယထံၭ လၩ့လီၩလၧၩ့အ့ၬႉ ယမိလီၩဘၪနၧၩဒဲၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪထီးလူၬနီၪ ပကဘၪအၪ့နၩ့ဘဲၩ့ဖၭ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဒဲ ဆၧဘၪၥၭနီၪထၧၫ့ အၥ့ၪဂီၩ့ ဆၧအယီၩမွဲဆၧအဲၪဆၧကွံၩတၡါယူၭမၬ ကြၨၭပအဲၪၦဂူၫဂၩမၬဆံၭႉ ကမွဲဒၪ ဆၧဘၪၥၭလီၫစွါဘဲၫ ထီးလီၩ့မၩဂၭဂီၩ့ ၦဂူၫဂၩအဖိၪအဒံၪလဂ့ၩႉ ဆၧလၧဘိၪ့ဆၧအၧၩ့နီၪ ခိၭပၧၩလခဲၫ့နးဎုၬအ့ၬနီၪ ထီးၥၭနၪ့ကၠၭဘၪလဂ့ၩနဲၪႉ ပၥၭဖၧၩ့နီၪ ပကဘၪ အၪ့လုထၬၥၭလၧ အစီၪဒီၩ့ဘၪဎီၩ့ဆၧၥ့ၪနီၪလီၫႉ

စအဲၪၡီၩ့ - မွဲယူၭ ကဲထၧၫ့ဖုဝဲၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪဧ့ စၭထၪ့လၧမုကနံၩယီၩ ပကအၪ့နၩ့ဘဲၩ့ဖၭကၠၭ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဒဲဆၧဘၪၥၭနီၪ ထၧၫ့အၥ့ၪဂီၩ့ ပကဆုးထဲၩ့အီၪမၧၫ့ကၠၭပၥၭလၧ ဆၧလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪအဖၧၩ့လါဆံၭနဲၪႉ

 (ပန်းခူးပုံ/ နမ်းပုံ/ လွင့်ပစ်လိုက်ပုံ/ ပန်းပွင့်ကိုတယုတယကြည့်နေပုံ/ရေလောင်းပေးနေပုံ)

Add new comment

3 + 3 =