ထၧၫ့မၫဝၩလဖၪ ဆုးကျိၭလိၬၥၭဘဲၫ ထံၭၥိၭလဖၪလါဆံၭ

မုဆၫကနံၩယီၩ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪလဖၪအဆၧမၩအၪဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ ဘၪယဲၩ့ထၪ့လၧ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪလဖၪအီၪထၪ့ဝ့ၫအၪမၬနီၪလီၫႉ ဘၪမၩဆၧမၩၥံၩ့နံၩချီၩ့အကၠီၩ့ ဖ့ၪလၫ့ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪလဖၪ အခံၫ့လန့လၧၩ့ဘၪနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ထၧၫ့မၫဝၩလဖၪ ဘၪလၩ့ဖၭလိၬၥၭယံၬထၪ့ကဆံၭအၪထၪ့ကဆံၭ မိဖါၥၭၡါလဖၪဆ့ ဘၪထိးအီၪပဲၩခွံၬၥၭ ယံၬထၪ့ကဆံၭအၪထၪ့ကဆံၭနီၪလီၫႉ 
ဖိၪဒံၪလၧအရၧးစၧးလဖၪဆ့ ဂဲၫအၪထၪ့ဝ့ၫ အၪအၪဒ့ၭယူၭနီၪလီၫႉ ဆၧလၧဂံၪ့ဒီၪ့နီၪ မွဲဒၪလၧ ဆၧဆုးကျိၭလိၬၥၭကမံၩ့ဆ့နီၪလီၫႉ ထၧၫ့မၫထၧၫ့ဝၩလဖၪ ကဂၩဘၪကဂၩ ကဘၪဆုးကျိၭလိၬၥၭဘဲၫထံၭၥိၭလဖၪနီၪ မွဲအရ့ၩဒိၪထုၬကမံၩ့နီၪလီၫႉ ဂ့ၩမွဲဂ့ၩ အၧၩ့မွဲဂ့ၩ ဆၧကိၭမံၩ့နီၪ ကဘၪအီၪဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧကၩ့ကၩဎိၭလၩ့ အ့ၪဆၧအမုၬနီၪ ကဘၪမုၬဝ့ၫ ကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ အ့ၪဆၧၥၭအုၭအီၪနီၪဆ့ မွဲကဘၪၥၭအုၭကၠၧၫ့ကၠၧၫ့နီၪလီၫႉ ဘဲၫထံၩၥိၭလဖၪအၥိၭဆ့ မွဲကဘၪအီၪဝ့ၫဒၪ မုၬမုၬလၩလၩနီၪလီၫႉ
ထၧၫ့မၫဝၩလနၩ့နၩ့နီၪ ထၪ့ၡါထၬယံၬထၪ့ကကၠၪ ကဂၩဒဲကဂၩ မ့ၬလဲၩၥၭခိလိၬၥၭ ဒၪလိၬၥၭအမ့ၬအနၫ မိန့လၧၩ့အ့ၬ ဘဲၫနီၪအီၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ဘဲၫၥိၭပဂၭဎ့ၭဆၧအဂဲးယီၩကန့အဂးနီၪ မွဲပကဘၪအီၪဝ့ၫဒၪ ဘဲၫထံၭၥိၭလဖၪကလိၫဝ့ၫတၡါၡါနီၪလီၫႉ
နးအဲၪဖီၫဘွၩ
၂ႉ၂ႉ၂၀၂၂

Add new comment

17 + 3 =