ဆၧၥၭအုၭလဖၪအဂး အဂ့ၩထုၬဆရၫနီၪ မွဲလၧအခံၫ့

ပကဲၪၦၡၩကိၭဂၩဒ့ၭနီၪ မွဲၥၭအဆၧဆၫအီၪဝ့ၫဒၪကိၭဂၩဒ့ၭနီၪလီၫႉ ၦလဂၩမိဂဲၫလၧပအီၪအ့ၬဧၪ ကိၭအဝ့ၫအတံၭအ တူၭလဂ့ၩႉ ၦလဂၩမိစံၭဆၧၫ့ပၧၩလၧၩ့အ့ၬဧၪ အၪ့စၪ့ထၪ့လၧၩ့လဂ့ၩႉ ၦလဂၩအၥၭဆုးလီၩ့လၧပၧၩလၧၩ့အ့ၬဧၪ မၩန့အတံၭအတူၭ လဂ့ၩႉ ၦလဂၩမိဖ့ၪလၫ့ပၧၩ နးမံၩ့လၧၩ့အ့ၬဧၪ အၪ့ကံၩ့ထၪ့လၧၩ့လဂ့ၩႉ  

ၦလဂၩမိစဲၪ့ဒၪခွံၬပၧၩယူၭဧၪ ကၠူၭထၬအဝ့ၫလၧၩ့လဂ့ၩႉ ၦလဂၩ အၥၭလအီၪလၧၩ့ဘၪလၧ ပၧၩအကၠီၩ့ အဝ့ၫမၩအ့ၪပၧၩ လန့လၧၩ့ဘၪ လနၧၩ့လၧၩ့ဘၪဆၧလဖၪနီၪ အ့ၪမွဲပကလီၩ့အၪ့မၧၫ့န့အတံၭအတူၭစွါဘဲၫ အဝ့ၫအဂးဆ့ ကကဲၪထၪ့ ဆၧအွံၪဆၧယိၭဒဲ ပၧၩပဂးဆ့ကကဲၪထၪ့ ဆၧပွံၭဆၧထၩ့နီၪလီၫႉ

ဆၧလဖၪယီၩလၧပၥိၭနံၫဂၩအအီၪအ့ၪမွဲကဂဲၫအၪထၪ့ယူၭစွါဘဲၫ ၦနံၫဂၩယီၩ အီၪဒၪဘူၭထဲးလိၭၥၭလါနၫ့ အၥၭလ ဖၪနီၪ မွဲကယဲၩ့ထၪ့ယဲၩ့ယိၬယူၭနီၪလီၫႉ ၦၡၩလမိမၩအ့ၪဘၪပၧၩလဖၪနီၪ ထီးပလအၪ့ကံၩ့ဘၪအဂး ပဘၪပၨၩ့ဆုၭထၬပၥၭနီၪ မွဲကၪဂဲၩဝ့ၫဒၪအၪမၬလါနၫ့ ဆၧအခံၫ့လဖၪယီၩ အ့ၪမွဲပခၫ့ဂၬခွံၬဂီၩ့ အဝ့ၫကမိဂဲၫထဲၩ့ထဲၩ့လၧ ပအီၪအခၫႇ အဝ့ၫအၥၭဆုးလီၩ့ ထဲၩ့ပၧၩအခၫႇ ကြၨၭပထိးဆၧၫ့ထဲၩ့အဝ့ၫဧၪ ကြၨၭပထိးဆၧၫ့ထဲၩ့အဝ့ၫအ့ၪဧၪနီၪ အဝ့ၫအဂးပဘၪဂဲၫထဲၩ့ထိးထၬလဖၪနီၪ မွဲက ဖ့ၪလၫ့ထဲၩ့ပၧၩ ဆၧစံၭဆၧၫ့အဂ့ၩနီၪလီၫႉ

ထီးလခဲၫ့ထုၬကကၠၪ အဝ့ၫယီၩလဂဲၫထဲၩ့လၧၩ့ဘၪလၧပအီၪဒၪခလူၬအဝ့ၫအဂး မွဲဆၧၥၭအုၭလအီၪလၧၩ့ဘၪနီၪလီၫႉ ဘၪန့လဲၪနီၪဘိၭ လၧအဖီၩ့ခွံၬအခံၫ့လဖၪအိၩ အဝ့ၫဂဲၫထဲၩ့ဖ့ၪလၫ့ထၬပၧၩ ၥၭဆၧဆၫလဖၪနီၪ ပကအီၪပဲၩ့ခွံၬအဝ့ၫ လၧပဆၧ ၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့လဆိၩယၫအဂး လၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪ ဂ့ၩဘၪစဲၪယူၭအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ

ဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့ ကယဲဒၪၥၭဆၧဆၫနးမံၩ့အဂး အဂ့ၩထုၬဆရၫနီၪမွဲဝ့ၫဒၪအခံၫ့နီၪလီၫႉ အဂ့ၩထုၬ ဆၧဘၠၩ့နီၪဆ့ ကယဲ ဒၪပဘၪဒၪဆၧၫ့ယၫဝ့ၫနးမံၩ့ ဘဲၫပထိးဆၧၫ့ခၫ့ဂၬခွံၬကန့အဂး ပကဘၪကျ့ၭစၨၭလုဒိၪထၪ့လၩ့ပၥၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

4 + 7 =