ဆၧၥီၪ့ၥၫ့လၩ့ပၥၭ(2)

အီၪပထုၬခွံၬ ဆၧယိလါလဖၪႇ ဆၧၥၭၡၪ့လဖၪႇ မိၥ့ၪယၫၦလဂၩဂၩအဂဲးအဖးလဖၪႇ ပလီၩ့စီၪဒီၩ့ဘၪဎီၩ့လၩ့ပၥၭလၧၦဂူၪဂၩလဖၪႇ ၥၭလၧအလၩ့ပြံၩလၩ့ပြၩလဖၪႇ ၥၭလၧအၪ့ဎၬထၪ့ဆၧနၧၩ့ဝ့ၫဒၪအၪမၬလဖၪနီၪ အီၪပထုၬခွံၬလါဆံၭႉ ထိးဆၧၫ့မွဲအ့ၪန့ ဂၪ့ခိၪအဆၧအၪ့လဲၩ့ထၪ့ၥၭလဖၪႇ ၦၡၩအဆၧအၪ့လဲၩ့ထၪ့ၥၭလဖၪႇ ဆၧၥၭမၧၫ့အဆၧအၪ့လဲၩ့ထၪ့ၥၭလဖၪနီၪ ထိဆၧၫ့ ဘၪထၧၫ့အန့လါဆံၭႉ လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့ယီၩ မွဲဆၧလဂုးခၧၫ့ဘၪနးမံၩ့အကၠီၩ့ ပကဘၪကျ့ၭစၨၭထိးဆၧၫ့ ဆၧအၪ့လဲၩ့ထၪ့ၥၭ လဖၪ ထၧၫ့အန့နီၪလီၫႉ ထိးဆၧၫ့ဆၧအ့ၪမွဲၥ့ၪ ပကဘၪထိးဆၧၫ့လၩ့ပၥၭႇ ပကဘၪထိးဆၧၫ့လၩ့ ပဆၧၥၭမၧၫ့ႇ ပကဘၪထိးဆၧၫ့လၩ့ပထီလၧအဖီၩ့ခွံၬအိၩလဖၪႇ ပက ဘၪထိးဆၧၫ့လၩ့ ဆၧၫ့ထီဘဲၫယီၩအထုးအလၧးလဖၪဒဲ ပကဘၪထိးဆၧၫ့ၦအအီၪလၧ ပနဲၩ့ထံၭလဖၪဘဲၫ အဝ့ၫၥံၪ အီၪအၪ့ လ့ၩထဲၩ့ၥ့ၪအၥိၭနီၪလီၫႉ မီၪ့ဘံၭခွံၬ(ငြင်းပါ) ဆၧလၧပမၩလန့ဘၪလဖၪႇ ဆၧလကဲၪထၪ့လၥ့ၪဘၪလဖၪ ဒဲ ပကဘၪမၩအဂးပၥၭလပၫဘၪဆၧလဖၪနီၪ ပကဘၪ မီၪ့ဘံၭခွံၬနီၪလီၫႉ တဲၩ့ဝဲၩဆိၫထၬဆံၭ ပကဒၪဆၧၫ့လၧ ဆၧကၪဆၧဂဲၩလဖၪအဂးႇ ပဆၧၥၭမၧၫ့အဖၧၩ့ ပကဘၪ ခွံၬၡိၭခွံၬဆၧလဖၪအဂးႇ ပကဘၪအီၪတဲၩ့ ဝဲၩဆိၫထၬပၥၭဂီၩ့ ပကအၪ့လဲၩ့ထၪ့ဆၧအဂဲးလၧအဂ့ၩအဘွၩလဖၪအဂး ဒဲ ပကမၩဆၧၩ့ထၪ့ၦဂူၪဂၩအဂး ပကဘၪအီၪတဲၩ့ဝဲၩ ဆိၫထၬပၥၭနီၪလီၫႉ ထီးထိးဘၪၥၭနၬနၬလဂ့ၩ ကနံၩကကၠၪ ဆၧထီးအလူၬနီၪ မွဲကအၪ့လဲၩ့ထၪ့ၥၭထီးလူၬလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ လၧဆၧဂဲးကမံၩ့မံၩ့အဖၫ့ခိၪ ထီးထိးဘၪ ၥၭနၬနၬလဂ့ၩႉ လၧပနဲၩထံၭနီၪ အီၪဒၪပၧၩလီၫႉ ပကဘၪအဲၪလၩ့ပၥၭလၧဆၧဂ့ၩအဘွၩဖၧၩ့ႇ ပကဘၪၥၭဆုးလီၩ့လၩ့ပၥၭ ဒဲ ပအီၪဒၪပၧၩလဂၩလီၫလါနၫ့ ပဂဲးဆီၪ့ဘၭဆီၪ့ဒၪဝ့ၫႉ

Add new comment

12 + 8 =