ဆၧၥီၪ့ၥၫ့လၩ့ပၥၭ(1)

ပကဘၪအီၪလၧဆၧၥုၪ့ဆီၪ့ၥၭဆီၪ့အဖၧၩ့

အခံၫ့နီၪလူၬဖျဲၪဝ့ၫဒၪႇ ၦၡၩနီၪၥုၪ့ၥၭအၪ့လဲၩ့ထၪ့ၥၭဖျဲၪဝ့ၫဒၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့လၧပနဲၩ့ထံၭနီၪမွဲၦၡၩကအီၪလၧပၧၩလဆိၩယၫ နီၪမွဲကအီၪအ့ၬႉ ကယဲဆၧအလးနးစီၪ့ မွဲၦၡၩကအီၪလၧနမ့ၬယၪလဆိၩယၫအ့ၬႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ပကဘၪအီၪမၧၫ့ပၥၭ လၧၥုၪ့ဆီၪ့ၥၭဆီၪ့ဖၧၩ့လီၫႉ

ပကဘၪဒုၭနဲၩ့လၩ့ဒၪပၥၭ

     ၦၡၩကဂၩနီၪမွဲကအီၪလၧပၧၩ ကိဆၧၫ့ကိထီန့အ့ၬႉ ဆၧအလးကိစီၪ့အဖၧၩ့ မွဲၦၡၩကအီၪအ့ၪနၧၩလၧနမ့ၬယၫ ကဆိၩက ၡၩအ့ၬႉ မွဲလၧဆၧအဂဲးကမံၩ့မံၩ့အကၠီၩ့ မွဲၦၡၩကအီၪလၧနနဲၩ့ထံၭလဆိၩယၫကအီၪအ့ၬႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ပၥၭအုၭအခၫမွဲဂ့ၩႇ ပၥၭမုၬအခၫမွဲဂ့ၩ မွဲပကဘၪအီၪဒၪပၧၩကဂၩထၧၫ့အၥ့ၪနီၪလီၫႉ

ပကဘၪအီၪလၧဆၧဖျုၭဖျုၭဖျါဖျါအဖၧၩ့

    ၦလၧကဒုၭအီၪပၧၩလၧဆၧမုၬလၩၥၭဎွံၪဖၧၩ့ကိဆၧၫ့ထီနီၪ မွဲဒၪပနၫ့ဆါဒၪပၧၩနီၪလီၫႉ ၦလၧကယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့ပၧၩ ကိဆၧၫ့ထီ နီၪဆ့ မွဲဒၪပနၫ့ဆါဒၪပၧၩနီၪလီၫႉ ၦလၧအနၪအ့ၪပၧၩၥ့ၪကိဆၧၫ့ထီနီၪ မွဲဒၪပနၫ့ဆါဒၪပၧၩလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ခိၭဘၪ ၦၡၩ နးဂၩလဂ့ၩႉ ပကဘၪမၩဆၧလဖၪနီၪမၩထၪ့ထၧၫ့အဘၪမၪလအီၪဘၪနီၪလီၫႉ အၡၩထုၬနီၪဘိၭ မွဲပဝံၫပလၩဘံၪ့ဒံၭနီၪလီၫႉ

ပကဘၪဆူၩနဲၩလၩ့ပၥၭ

      ဆၧအၪ့လဲၩထၪ့ၥၭလဖၪအဂး ထီးၥၭလၩ့ဘၪလဂ့ၩႉ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့ယီၩ မွဲၦၡၩနဲၩပၧၩအီၪနးဂၩအ့ၬႉ အီၪဒၪပဝ့ၫဒၪပၧၩလီၫ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ပကဘၪဆူၩနဲၩလၩ့ပၥၭဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪနီၪလီၫႉ အ့ၪမွဲၦဆူၩနဲၩလၩ့ပၥၭန့ယူၭနီၪ လခဲၫ့ၦဂူၪဂၩ ကဂဲၫဆူၩနဲၩဒၪပၧၩ လီၫႉ  ပကဘၪမၩဆၧအီၪလဖၪနီၪ ပကဘၪဆုးထဲၩ့မၩဝ့ၫနီၪလီၫႉ

ၥၭနၪ့ခွံၬအဖီၩ့ခွံၬဆၧအဂဲးလဖၪ

        လၧအဖီၩ့ခွံၬအိၩဆၧအဂဲးအအၧၩ့လဖၪနီၪ အၪ့န့ထၪ့ဆၧမၩလိၪဂီၩ့ ၥၭနၪ့ခွံၬဝံၭလါဆံၭႉ ၥၭနၪ့ဆၧ ဆၧမုၬဆၧလၩလၧ အအီၪၥုၪ့လၩ့ထၬၥၭလၧ ၦလဂၩဂၩအဖၫ့ခိၪလဖၪနီၪဆံၭႉ ဆၧချဲၩ့လၧခိးတၩလန့ဘၪလဖၪႇ အလ့ၩအထဲၩ့အီၪဝ့ၫဒၪ ဆၧချဲၩ့နီၪ ၥၭနၫ့ခွံၬလါဆံၭႉ ဆၧအဂဲးလၧအမၩခါ  ဘျ့ၭထၬနၥၭလဖၪနီၪ ၥၭနၫ့ခွံၬလါဆံၭႉ စၭထၪ့လၧမုကနံၩယီၩ နၥၭနီၪကဘၪ မွဲဒၪ လၧနၧၩကဂၩအဂးနီၪလီၫႉ

Add new comment

9 + 9 =