ဆၧထိစိၩဒဲ ၥၭလိၭဖၭလအီၪဘၪၥၭဘၪ့လဖၪနီၪ ကလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫအဂး ကကၪဝ့ၫလီၫ

ဘဲၫၥူၫလ့ၫဖၩ့လၧလဖူၬဖၬဘၪအဒံၭလဖၪနီၪ အဆၧဖၩ့ကစဲၪ့ထၪ့အဂး ကၪဂဲၩဝ့ၫအၥိၭ ၥၭဘၪ့လၧၥၭလိၭဖၭ လအီၪဘၪ ၥၭကျ့ၭစၨၭလအီၪဘၪလဖၪနီၪဆ့ ကလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫအဂး မွဲကကၪဂဲၩဝ့ၫလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ၦကွ့ၭ လံၬဆရၫ အီၫ့ၥ့ၩစံၭဝ့ၫဒၪ ၥၭဘၪ့လၧဆၧကိၪ့ၥ့ၪအီၪဝ့ၫလဖၪနီၪ မၩထၪ့လ့ၩထီၫ အဆၧၥၭမၧၫ့န့ဝ့ၫအၥိၭ မၩထၪ့ထီၫ ၦဂူၪဂၩအဆၧၥၭမၧၫ့ဆ့ န့နီၪလီၫႉ

ၥၭဘၪ့လၧထိၪတွၭအ့ၪ ၦဂူၪဂၩအဂးၥ့ၪလဖၪနီၪ ၥၭအဲၪလၩ့ၥၭအီၪၡၩဝ့ၫဂီၩ့ ၦဂူၪဂၩအဆၧၥၭအုၭလဖၪနီၪ ဆ့ အီၪက့ၪထၬဝ့ၫ ဘဲၫအဝ့ၫၥံၪအဆၧၥၭအုၭၥိၭ ၥ့ၪနီၪလီၫႉ ဆၧၡၪ့ဆၧယၬႇ ဆၧကိၪဒိၪကဲၪမုႇ အယၪဘွၩႇ အယၪၥၧၫ့ႇ အမ့ၬဎံၪ လဎံၪလဖၪနီၪ လမွဲဘၪ ၥၭဘၪ့လဂၩ အလူအဎွ့ၩတၭ ၥၭဘၪ့လဂၩ အလူအဎွ့ၩနီၪ မွဲဒၪလၧ ပၩရမံၫအီၪ လအီၪႇ မၩဆၧဖံၭဆၧန့ လန့ နီၪလီၫႉ

ဆၧၥၭမၧၫ့ကဖျီၩ့နီၪ ယကဘၪခၪ့ဂၬလၧ ပခိၪနုၬဂီၩ့ ပကဘၪဆၧၫ့ထုၪ့လၧ ပၥၭ နီၪလီၫႉ မုဆၫကနံၩယီၩ ပကဲၪၥၭဘၪ့ဖိၪလဖၪ  ပဆၧၥၭမၧၫ့အဂး မွဲပကဘၪကျ့ၭစၨၭအဂ့ၩထုၬနီၪလီၫႉ ပဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ဘၪနီၪ ပလထုၬ ထၪ့ၥိၩ့ဘၪဂီၩ့ ပလီၩ့ဒုၭနဲၩ့ၥၭန့ၫလၧၦဂူၪဂၩလီၫ ထီးကဲၪထၪ့ဘၪ ဘဲၫနီၪလဂ့ၩအဂး မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭ ဖ့ၪဘၪ ၦၥၭဘၪ့လဖၪ ဆၧထုၪ့ၥုၪ့ထုၪ့ၥၭ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

1 + 10 =