ဆၧချဲၩ့၅မီၪ့ယီၩထီးလီၩဘၪမိဖါလဖၪလဂ့ၩ

ပကဲၪၦၡၩကမံၩ့နီၪ မွဲပဂၬဎ့ၭ ဆၧၡါထၪ့ႇ ဆၧစူၭဆၧဆၫ ဒဲ ဆၧၥံၫလန့ဘၪနးဂၩနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့အ့ၪမွဲ မိဖါၥၭၡါလဖၪနီၪ အၥၭဎိၩထၪ့ဂီၩ့ ၥၭနၪ့ဆၧဆီၪ့လၫ့အခံၫ့ႇ လၩ့ဖိၪၥၪအခံၫ့ ဒဲ မၩဆၧဖံၭဆၧလနၧၩ့လၧၩ့ဘၪစွါဘဲၫ ဆၧချဲၩ့၅မီၪ့ယီၩထီးလီၩဘၪအဝ့ၫၥံၪနးဆိၭလဂ့ၩႉ
    ၁ႉ အယီၩမၬနၥ့ၪယၫအ့ၬဧၪ
    ၂ႉ မၩလၫ့ဒီၭ
    ၃ႉ မၩဆၧနးမံၩ့ကစ့ၩ အီၪမၬကယုကစုၩလီၫႉ
   ၄ႉ ပလီၩထၬနၧၩနဲၪ
   ၅ႉ  ယၥၭဂၭဂီၩ့တီၩ
   ဆၧချဲၩ့လဖၪယီၩနီၪလီၫႉ ဆၧချဲၩ့လဖၪယီၩနီၪ မွဲမၩဘၪထံၭအဝ့ၫၥံၪအၥၭ န့ဝ့ၫဒၪအၪမၬဒ့ၭအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ
အ့ၪမွဲပကလီၩအဝ့ၫၥံၪဘဲၫနီၪအၥိၭစွါဘဲၫ လချုၭပလလီၩဒံၭဘၪနီၪ ပၧၩဆ့ကနံၩကိမွဲပကကဲၪထၪ့ဘဲၫအဝ့ၫၥံၪဒံၭအဂဲးနီၪ အီၪနၪ့ထၪ့ကၠၭဘၪလါဆံၭနဲၪႉ
နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

2 + 0 =