စီၪဎိၩလၩ့ၥၭလဂ့ၩ

ပကဲၪၦၡၩကမံၩ့နီၪ မွဲပဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ဘၪ ကဘၪအီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ဘဲၫပဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ဘၪကအီၪ အဂး နီၪ စၭထၪ့လၧပဆံၭဆံၭအထီအိၩ မွဲပကဘၪမၩလိၪထၬကၠၭပၥၭနီၪလီၫႉ လါနၫ့အ့ၪမွဲပဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ဘၪလၧၫ့ဎွ့ၩ ထၪ့ဂီၩ့ ထီးပစီၪဎိၩလၩ့ဘၪပၥၭလဂ့ၩအဂးနီၪ မွဲပကဘၪထုၪ့လၩ့ပၥၭဒံၭနီၪလီၫႉ

လၧပဆူၭပကျၩဖၧၩ့ ပကဒၪဘၪ ၦလၧအစီၪဎိၩလၩ့အၥၭဘနီၪ ကအီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ၥ့ၪခီၫနီၪကဆံၭ လၧ ၦၡၩကျၩမိမၩၥ့ၪမၩၥီၫအၥၭခီၫနံၫဆံၭ ၦဘဲၫနီၪၥိၭလဖၪမွဲပကဒၪယံၩယါနီၪလီၫႉ  အဝ့ၫၥ့ၪထၬဘၪ ဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ ဘၪလဖၪနီၪမိအၪ့နၩ့ထဲၩ့အ့ၪၦဂူၪဂၩအ့ၬႉ ၦကိၪ့ၥ့ၪဖိၪတၡါနီၪ အဝ့ၫၥ့ၪထၬဘၪ ဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့လဖၪနီၪ  အၪ့နၩ့လၩ့ ထဲၩ့အ့ၪၦဂူၪဂၩႇ ကယဲဆၧနးမံၩ့အဝ့ၫမိၥ့ၪကဂၩလီၫ မိအၪ့နၩ့ဝ့ၫလၧၦဂူၪဂၩအ့ၬ ၥၭဘဲၫနီၪၥိၭ လအီၪဘၪႇ ၥၭအဲၪလၩ့ ၥၭလအီၪဘၪႇ အ့ၪမွဲအဝ့ၫၥံၪလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫယူၭစွါဘဲၫ လအီၪက့ၪထးဘၪ ၦအဖၫ့လၬလဖၪဂီၩ့ ကၠူၭထၪ့ဝ့ၫလၧ ဆၧဖၫ့ခိၪႇ လဆၫ့လၩ့ဘၧၩ့ထၬဘၪၦဂူၪဂၩ ၦဘဲၫနီၪၥိၭလဖၪနီၪ မွဲၦကိၪ့ၥ့ၪဖိၪတၡါနီၪလီၫႉ

ယၧၩနီၪယအီၪဘၪလၧဆၧဖၫ့ခိၪယူၭ လၧယဖၫ့ခိၪယီၩ ၦၡၩအီၪနးဂၩလၧၩ့အ့ၬႉ ယၧၩနီၪယဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ ဘၪအအီၪထုၬ ၦအဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ဘၪအီၪအၪန့ယၧၩ အီၪနးဂၩအ့ၬ အ့ၪမွဲပကအၪ့လုထၬပၥၭဘနီၪ အ့ၪမွဲပကစီၪ ဎိၩလၩ့ပၥၭဘနီၪဘိၩ့ဒံၭစွါဘဲၫ ကယဲပလၧၩ့ဎွ့ၩဒၪဝ့ၫလၧ ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪအၪမံၩ့အၪမၠိၩလါနၫ့ ပၧၩယီၩ ပမွဲဒံၭ ၦကိၪ့ၥ့ၪဖိၪလဂၩဒံၭအ့ၬနီၪ ပကဘၪၥ့ၪယၫလၩ့ကၠၭပၥၭအဂဲး ကနံၩယီၩကအဲၪဒိၭဖ့ၪဘၪ ၦၥၭဘၪ့လဖၪ ဆၧထုၪ့ၥုၪ့ ထုၪ့ၥၭဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

1 + 0 =