ဂံၪ့ဒီၪ့အဆၧၥၭမၧၫ့ဒဲ ဆၧဘၩဆိၪဖၪအဂဲး

ဆၧဘၩဆိၪဖၪနီၪ ဖိၪၥၪအဂးမွဲဂ့ၩႇ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪအဂးမွဲဂ့ၩ လိၫဝ့ၫတၡါနီၪလီၫႉ ဆၧလၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩနီၪ အီၪစၭထၪ့လၧ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ လၧဆၧအဂဲးဖၧၩ့ယီၩ ၦမုၪနၩ့ဖိၪကဂၩနီၪ လၧဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩအဂး ခိးဂဲးခိးဘၭနၭနၭလ့ၬအကၠီၩ့ ၦၡၩစီၪဘၪအဝ့ၫ ကကဲၪထၪ့လၧ sr ကဂၩနီၪလီၫႉ လါနၫ့အဝ့ၫယီၩ ကထၪ့ၡါအဂဲး ၦၡၩၥ့ၪယၫအခၫ မၩ့ကဂၩနီၪ လ့ၩအၪ့စၪ့အဝ့ၫ အဂဲးအဖးကကၠၪ ၦမုၪနီၪ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့အဝ့ၫ မၩ့ဧ့ ခီၫလၧအဂုအိၩ ယကထၪ့ၡါအဂး ယထိၪတွၭထၬအကၠီၩ့ ယဂဲၫထဲၩ့ခိးဂဲးခိးဘၭထၪ့ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩအၪအၪလီၫႉ ဘဲၫနၥ့ၪယၫထၬဝဲၩ့အၥိၭ ဆၧလၧဆၧဒၩ့ဂံၪ့ဒၩ့ဎၫ့နီၪ မွဲယီၫအ့ၭဘီၪႉ ဆၧဒၩ့ဂံၪ့ဒၩ့ဎၫ့နီၪ လိၫဘၪကဆါယွၩအဆၧမၩဆၧၩ့အၪအၪလ့ၬ မွဲအ့ၬဧၪ ၦမုၪနီၪစံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ဝ့ၫ ဘနီၪလီၫႉ မွဲလီၫ ဆၧကိၭအမံၩ့အဂး အဆိၪထုၬလိၫနီၪ မွဲကဆါယွၩအဆၧမၩဆၧၩ့လီၫႉ

Add new comment

1 + 15 =