ဂံၪ့ဒီၪ့မုၪလဖၪကဘၪခိၭနၪလီၩ့ဖိၬဝ့ၫ ဆၧအဂဲး ၇မံၩ့

၁ႉ မၫလဖၪနီၪကဘၪကၠၧၩ့ကၠီၩအၥၭ ဎံၫဎံၫလၩလၩ ခိၭအမုၪနၩ့အိၩၥိၭနီၪ လီၫႉ

၂ႉ ကဘၪအီၪက့ၪထၬအနးခီၫ့မိၡါဆံၫ့ဆံၫ့ဖျ့ၪဖျ့ၪနီၪလီၫႉ

၃ႉ ကဘၪဂူၪဆၧနၧၩ့မၧၫ့နၧၩ့ကၠၪနီၪလီၫႉ

၄ႉ ကကၠၪကၠၪနီၪ ကဘၪကျဲၩ့မၩအၥၭ ခိၭအီၪလဆီၪ့ဘၪအၥိၭနီၪလီၫႉ

၅ႉ မွဲကဘၪယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့အဝၩလဖၪ ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪနီၪလီၫႉ

၆ႉ မိလဖၪအဆၧအဲၪနီၪ ဘဲၫဝၩလဖၪကၥ့ၪယၫအဂး မွဲကဘၪဖ့ၪနဲၪဝ့ၫနီၪ လီၫႉ

၇ႉ ဆၧချဲၩ့ဒဲဆၧဖံၭဆၧမၩလၧ ကမၩလၩ့ဎီး ပဂံၪ့ဒီၪ့လဖၪနီၪ မွဲကဘၪဂၭ ဎ့ၬဝ့ၫနီၪလီၫႉ

ဂံၪ့ဒီၪ့ကဖျိၪ့ကဂုးခၧၫ့လဆိၩယၫအဂးနီၪ ပကျ့ၭစၨၭကကဲၩ့လီၫလန့ဘၪ အကၠီၩ့ ဝၩလဖၪဆ့ မွဲကဘၪကျ့ၭစၨၭဝ့ၫ ကလိၫဆ့နီၪလီၫႉ

Add new comment

1 + 2 =