ဂံၪ့ဒီၪ့ကဖျိၪ့ ဘၪဒၪဆၧယၪၥ့ၪဝ့ၫ ဆၧကၪဆၧဂဲၩအဂဲး

ဂံၪ့ဒီၪ့လနၩ့နၩ့နီၪ မံၩ့ၡါခွၫဒဲ အမၬ မံၩ့ၡါမူၪဒဲ အဒဲၪမူ ထၧခံၫ့နဲၩလဖၪနီၪ ဒၪလိၬၥၭအိၭအ့ၬ ပဂံၪ့ဒီၪ့ဖၧၩ့နီၪဒၪလိၬၥၭလအိၭဘၪအီၪစွါဘဲၫ   ဂံၪ့ဒီၪ့ဆၧကၪဆၧဂဲၩ ကကဲၪထၪ့ ဂီၩ့ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖၧၩ့ဆၧမုၬဆၧၡူၪအီၪလၩ့အ့ၬ အ့ၪဆၧမုၬဆၧၡူၪလအီၪဘၪနီၪ ၡၩခံးဂး ခီၫ့ၡၩဂး ဒဲ ဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့ လဖၪဘၪထံၬၥ့ၪဝ့ၫဒၪလီၫ မွဲဘဲၫနီၪအကၠီၩ့ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖၧၩ့ ဆၧမုၬဆၧလၩကအီၪအဂး ပကဘၪဖိၪ့ဂုးထၬဆၧအဲၪဆၧကွံၩနီၪလီၫ ဂံၪ့ဒီၪ့ကဖျိၪ့ဖၧၩ့ အရ့ၩဒိၪထုၬနီၪမွဲဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ နီၪလီၫ

Add new comment

5 + 2 =