ဂံၪ့ဒီၪ့ကဖျိၪ့ကဂုးခၧၫ့လဆိၩယၫအဂး

၁ႉ ကဘၪအၪ့လုထၬအ၁ၭ ယၧၩနီၪယကဲၪလၫ့ ဂံၪ့ဒီၪ့ခိၪနါကဂၩယူၭနီၪ လီၫႉ

၂ႉ မွဲကဘၪဂၭဎ့ၬ ဂၬထံၫဂၬနီၪ့ဒဲ ၥံၫမၧၩ့ပၠိၭလဖၪနီၪလီၫႉ

၃ႉ မွဲကဘၪဂၭဎ့ၬ ဆၧလီးဆၧ ထၩဆၧလဖၪနီၪလီၫႉ

၄ႉ ကဘၪမၩလၩ့မါခွံၬ ၥၭလၧအကၠၧၫ့အဘျီၩ့လဖၪနီၪလီၫႉ

၅ႉ က ၥၭလၧ အီၪက့ၪဆံၭလၩ့ၥၭ နီၪလီၫႉ

၆ႉ ကဘၪဆၪ့လၩ့ထၬ အဆၧၥုၪ့ထၪ့ၥၭထၪ့လဖၪနီၪလီၫႉ

၇ႉ လၧဆၧအထုးအလုးအၪ့လဲၩ့ထၪ့ၥၭအဖၫ့ခိၪ ကဘၪကျ့ၭစၨၭအီၪဝ့ၫ ထၧၩ့အၥ့ၪနီၪလီၫႉ

၈ႉ ဂံၪ့ဒီၪ့အဂး အ့ၪမွဲကမၩထၪ့ဆၧကမံၩ့မံၩ့စွါဘဲၫ မွဲကဘၪကၩ့ကၩဎိၭလၩ့ ဂုဆၧလၧ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪ (အကၧၩ့ဒိၪထုၬလၧအမၫ) နီၪလီၫႉ

၉ႉ အၪ့မ့ၩအခံၫ့လဖၪအဖၧၩ့ ဘဲၫၥိၭဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪထီးလူၬကပၫအဂး မွဲက ဘၪဎိၭဒီၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ

၁၀ႉ မွဲကဘၪယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့ အဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪနီၪလီၫႉ

၁၁ႉ ဖိၪလဖၪအဲၪဒိၭမၩဝ့ၫလဖၪနီၪ ထီးဖ့ၪမၩဘၪထီးလူၬလဂ့ၩဂီၩ့ ကြၨၭမၩ ဝ့ၫလဖၪနီၪမၬ မွဲကဘၪဖ့ၪမၩဝ့ၫနီၪလီၫႉ

၁၂ႉ ပအဲၪဒိၭမၩဝ့ၫလဖၪနီၪ ထီးမၩထၪ့ဘၪလဂ့ၩဂီၩ့ ကြၨၭပမၩဝ့ၫလဖၪ နီၪမၬ မွဲကဘၪမၩဝ့ၫနီၪလီၫႉ

၁၃ႉ မွဲကဘၪအီၪမုၬလၧ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

၁၄ႉ ထီၩ့ဒုၭခၫထဲးဘၪ ပမၫလဖၪ လၧၦခွၫဂူၪဂၩလဂ့ၩႉ

      

Add new comment

1 + 2 =