ဂဲၫထဲၩ့လၧမိအီၪဖိၪမုၪဆံၭ

ထၧၨဖးဝဲထံၩၥိၭထီးလူၬၥံၪဧ့ႇ အဆိၪထုၬၥၭဎွံၫမုၬမုၬနဲၪႉ မုကနံၩယီၩလၧမုၬလၧၥၭဎွံၫဂံၪ့ဒီၪ့ဆံၫ့ဎံၪအနိၪ့ဖၧၩ့ယအဲၪဒိၭလီၩၥ့ၪယၫအ့ၪဘၪနၥံၪဆၧအဂဲးခမံၩ့နီၪလီၫႉ

ဆၧလၧပမိနီၪ စၭထၪ့လၧဒၧၩ့ထၪ့န့ပၧၩအထီ ထီးပဂဲၫဎိၩဒိၪထၪ့ကကၠၪ မွဲလုအၪ့လုအီၩပၧၩ ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪနီၪလီၫႉ ပကဲၪဖိၪလဖၪယီၩ ပဂဲၫဎိၩထၪ့ပဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥံၪ ဂဲၫလၧၫ့ဎွ့ၩထၪ့ကကၠၪပ ဘၪအီၪက့ၪထး ပမိပဖါဂီၩ့ဘဲၫပကအီၪဘၪအၪ့ဘၪဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪၥိၭ မွဲပလ့ၩကၠၭလၧအယဲၩ့ဂီၩ့ပလ့ၩမၩကၠၭဆၧမၩဒဲ ပလီၩ့ဎွါကၠၭကျိၪစ့ၪလဖၪနီၪလီၫႉ

ပကဲၪဖိၪလဖၪယီၩ ပလ့ၩလီၩ့ဎွါကျိၪစ့ၩဂီၩ့ ပၥိၫ့စိၩအ့ၪပမိပဖါန့စွါဘဲၫ ပစီၪဘၪဖိၪလဂၩအမူၩဒၩလၧၫ့ဎွ့ၩထၪ့ယူၭၥ့ၪနီၪလီၫႉ လါနၫ့ ပမိမိလဖၪနီၪ ကနံၩဘၪကနံၩ ခိၭယိလါပၧၩ ပကဂဲၫထဲၩ့အီၪကွ့ၭအဝ့ၫၥံၪပကဂဲၫထဲၩ့ယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့အဝ့ၫၥံၪနီၪလီၫႉ ဆၧအဂဲးယီၩနီၪ ပကဲၪဖိၪလဖၪမွဲ ပလထုၪ့ပၥၭဘၪနီၪလီၫႉ လၧဖိၪလဖၪအအီၪမိဖါလဖၪခိၭယိလါဝ့ၫနီၪမွဲလၧဖိၪလဖၪဆၧယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့ဖိၪလၧကအီၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့လၧအဝ့ၫၥံၪအဂးအခံၫ့လဖၪနီၪလီၫႉ

ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ပကဲၪဖိၪလဖၪတခၩပလ့ၩထီၩ့လၧဆၧအလးနးစီၪ့ မွဲပကဘၪကျ့ၭစၨၭ ဖ့ၪလၫ့ထဲၩ့ပမိပဖါလဖၪအခံၫ့နီၪလီၫႉ

Add new comment

8 + 0 =