ကၠူၭလၩ့ပၥၭထၧၫ့အထီၩ့စိၩလၧအဖၫ့လၬလဂ့ၩ

တခၩကမွဲဆၧအဂဲးနးမံၩ့ ထီၩ့ကၠူၭလၩ့ဘၪပၥၭထၧၫ့အထီၩ့စိၩလၧအဖၫ့လၬလဂ့ၩႉ ပၥၭဘၪၡၪ့အခၫမွဲဂ့ၩ ပဘၪအီၪလၩ့စဲၪပၧၩလဂၩဎးလီၫအခၫမွဲဂ့ၩ ပကဘၪအီၪဒၪပၧၩ လၧဆၧၥုၪ့ဆီၪ့ၥၭဆီၪ့အဖၧၩ့ ကဘၪန့တၡါၡါလီၫႉ နဆၧၥၭမၧၫ့အဂး အဂ့ၩထုၬထံၩၥိၭနီၪ မွဲဒၪနၧၩလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ကယဲကမွဲဆၧအဂဲးနးမံၩ့ ထီးကၠူၭလၩ့ ဘၪပၥၭ ထၧၩ့အထီၩ့လၩ့လၧအဖၫ့လၬနးဆိၭလဂ့ၩႉ ၥၭလၩ့ဆ့ၭလၩ့ယွါဘၪလဂ့ၩ ဖ့ၪမၩလၩ့မါလၩ့ပၥၭလဂ့ၩႉ အ့ၪမွဲပ လဒၪလၩ့လၧၩ့ဘၪပၥၭစွါဘဲၫ ပကဘၪပၨၩ့ဆုၭထၬထဲၩ့ပၥၭနီၪလီၫႉ အ့ၪမွဲနၥၭဂဲၫဎိၩထၪ့ကကၠၪ လၧနနဲၩ့ထံၭနီၪ အီၪ ဒၪနၧၩလီၫအဂဲး နကဂဲၫနၪၥ့ၪထၪ့အၪအၪလီၫႉ ဘၪအီၪလၩ့စဲၪပၧၩလဂၩဎးလီၫအခံၫ့ မွဲကဂဲၫအၪထၪ့ႇ ဆၧၥၭဆံၭ လဖၪ မွဲကဂဲၫအၪထၪ့ႇ ပၥၭကဘၪထံၭယီၫႇ ပၥၭကလၩ့ယီၫႉ အ့ၪမွဲကဲၪထၪ့ဘဲၫနီၪစွါဘဲၫ လၧပဂး ပနၫ့ဆါဒၪပၧၩ မွဲကဘၪအီၪလၧ ဆၧၥုၪ့ဆီၪ့ၥၭဆီၪ့အဖၧၩ့ ကလိၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

Add new comment

1 + 0 =