ကိၭနံၩဒ့ၭပမၩလူၬဂီၩ့လူၬစၪအခံၫ့ပၥ့ၪလဲၪ?

၁. ဆၧထိစိၩလအီၪဘၪနးမံၩ့အဖၧၩ့ ပၥိၩ့ဆိၫၡဲၫမံၫဒံၫယၫဂီၩ့ ပမၩလူၬဂီၩ့လူၬစၪအခံၫ့

၂ႉ ဘၪထွ့ၪလၧဆၧအၪ့ဆၧအီၩအဂး ပမၩလူၬဂီၩ့လူၬစၪအခံၫ့

၃ႉ ဆၧကၠုၪ့ဆၧဘျီၩ့ၥၭဂီၩ့ ပမၩလူၬဂီၩ့လူၬစၪအခံၫ့

၄ႉ ပၥၭမၧၫ့လၧၦဂူၪဂၩအၥၭဂီၩ့ ပမၩလူၬဂီၩ့လူၬစၪအခံၫ့

၅ႉ ပမၩလူၬဂီၩ့အခံၫ့လၧ ၦလယိခ့ၬထဲၩ့ဘၪပၧၩလဖၪအဂး

၆ႉ ဆၧထိစိၩလပၫဘၪအဖၧၩ့ ပလီၩမၩလအိၩလယီၩဂီၩ့ ပမၩလူၬဂီၩ့လူၬစၪအခံၫ့နီၪလီၫႉ

ဆၧလဖၪယီၩ ပကဘၪထုၪ့လၩ့ပၥၭဒိၪဒိၪအၪအၪလ့ၬနီၪလီၫႉ

Add new comment

7 + 11 =