ကယဲပကမၩဆၧနးမံၩ့ ပကဘၪမၩထၪ့လၧ ဆၧၥုၪ့အီၪၥၭအီၪအဖၧၩ့လီၫႉ

ကယဲပကမၩဆၧနးမံၩ့ ပကဘၪမၩထၪ့လၧ ဆၧၥုၪ့အီၪၥၭအီၪအဖၧၩ့လီၫႉ အ့ၪလမွဲဘၪဘဲၫနီၪတၭ ထီးမၩထၪ့ဘၪဆၧနးမံၩ့လဂ့ၩႉ

Add new comment

3 + 3 =