န့ဘၪဆၧအပျီၩနီၪဧၪ

ပအဲၪဒိၭအၪ့ဎွ့ၩဆၧလမံၩ့မံၩ့ “စံၭမၭချၭႉႉႉပအဲၪဒိၭ Ballpen လဘီၩ့ဘီၩ့အ့ၪမွဲလၩ့မါဒၪပၧၩတၭ ပလီၩ့ဎွါယုၩယါထၨၩၦခိၪနုၬလၭလၫ့ၥ့ၪလီၫႉ ဘၪနီၪလဲၪနီၪႉႉပလီၫ့ကီၩ့အကၠီၩ့လီၫႉ အ့ၪအလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪ အီၪဘဲၫနၩရံၫၥိၭ လမံၩ့မံၩ့စွါဘိၩႇ ပလီၩလၩ့လၭလၩ့လထုၬလၧၩ့ဘၪလီၫႉ အ့ၪအလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪွ အီၪဘဲၫနၩရံၫၥိၭလမံၩ့မံၩ့စွါဘိၩႇပလီၩလၩ့လၭလၩ့လထုၬလၧၩ့ဘၪလီၫႉ အ့ၪမနံၭထၧၫ့မျါဖၧၩ့ မွဲစူၪၥံၭၥံၪႇ ထဲၩ့ဎွံၪၥံၪလၩ့မါစွါဘိၩႇ ဘၪလ့ၩအၪ့ဖၩ့ဝ့ၫႇ ဘၪအၪ့တွၭဝ့ၫတၭႇ ၡူၭဘိၫ့လၫ့ထီးအလူၬလီၫႉ ဘၪန့လဲၪနီၪ လီၫ့ကီၩ့ဝ့ၫအကၠီၩ့လီၫႉ

နစံၭဆၧယီၩ ဆၧလၩ့ဆၫ့လၩ့မဲၩ အီၪမနီၫလဲၪႉႉထၧၫ့ဖုဝဲမုၫခွၫထံၩၥိၭၥံၪ ကလီၩထၪ့ဆၧၥ့ၪနီၪလီၫႉ မွဲတၡါလီၫႉ ဆၧလၩ့ဆၫ့လၩ့မဲၩလအီၪဘၪနးမံၩ့လီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩႇ ဆၧလၩ့ထၫ့လၩ့မဲၩအီၪဝ့ၫ ယိၩယိၩလမံၩ့ယမိစံၭဘၪဝ့ၫလီၫႉ လၩ့ဆၫ့ဒၪလ့ၬႇ လၧၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪအလုၫအလါဖၧၩ့ မွဲဆၧဂဲးဆၧဖးဘဲၫယီၩၥိၭ ပဒၪဘၪဝ့ၫအၪအၪလီၫႉ အလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪအီၪအၪနဲၪ့န့ဒံၭ ထီၫ့ၥံၪလွ့ၫၥံၪႇ မနံၬထၧၫ့မျါၥံၪလါနၫ့ဂ့ၩႇပကဲၪၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪယီၩ လထုၪ့ၥုၪ့ထုၪ့ၥၭဘၪဆၧလမံၩ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၪ့နီၪလီၫႉ ကဲၪဝ့ၫဒၪ ၥၭဘၪ့ဖိၪအကၠီၩ့ႇ အၪဒၪဆၧအဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့ဂ့ၩဝ့ၫအၪမၬလီၫႉ အ့ၪအၪ့ဆၧအီၩဆၧလမံၩ့မံၩ့စွါဘိၩႉ အၪ့ဂီၩ့အၪ့ႇ အၪ့ဂီၩ့အၪ့နီၪတၭႇ ကဘၪအၪ့ဆၧကမီၫ့ကမီၫ့မၬ စီၪဝ့ၫယံၬနီၪလီၫႉ အ့ၪ့မံၫနးဆ့ႇ အခိၪဎွံၪဘၪလၩ့ခိၪခုၪ့နီၪ လၥ့ၪယၫလၧၩ့ဘၪဆၧနးမံၩ့ဒဲဆၧဖၩ့လၫ့မၬနၪ့အၥၭၥ့ၪလီၫႉ ဆၧလဖၪၥံၪယီၩ ဘၪဖ့ၪအ့ၪဝ့ၫထီးလလိၫဘၪတၭႇ ပန့ထၬဘၪ ဆၧလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪအီၪဆၧလဖၪနီၪလီၫႉ ဆၧမၩၥၭဘဲၫနီၪတၭ ထီးလလူၬဘၪအကၠီၩ့ႇ ပကဲၪၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪလဖၪယီၩ လူဒိၪဎွ့ၩဒိၪဆၧ လအီၪၥ့ၪလၧၩ့ဘၪနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫထံၩၥိၭၥံၪဧ့ႇ ၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪကိၭဂၩဒ့ၭ ကမိကဲၪဒိၪကဲၪမုႇ ကမိလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪလီၫႉ ဆၧလီၩထၪ့ဆၧလၧအနိၭလအီၪဘၪလါနၫ့ႇ လၧအၥၭခံဖၧၩ့ မုကနံၩကမိကဲၪဒိၪကဲၪမုနီၪလီၫႉ ၥၭဘၪ့ဖိၪမပၧၩမၬ မုကနံၩ ကမိအီၪလၧၦအဖၫ့လၬ နးဂၩအ့ၬလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩႇ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫထံၩၥိၭၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪဧ့ႇ ဆၧလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫဒဲ ဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့နီၪ ဆုးဎုၬလိၬၥၭအကၠီၩ့ႇ ပၥၭနၪ့ထး ဆၧအဂဲးယီၩ ၥ့ၪနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ ဆီၫ့မီၪ့အၪ့ဎၬထၪ့ ထံၫထံၫကျၩကျၩ ကိၭဒံၩကိၭဂၩလါဆံၭႉ ကဲႉႉပၥၭမၧၫ့နီၪမနီၫလဲၪႉႉဆၧအီၪဖျဲၪထၪ့အထီဒဲဆၧၥံၫအထီအကျၩနီၪ ပၥၭမၧၫ့မွဲအ့ၬဧၪႉႉအ့ၪလအီၪဖျဲၪထၪ့လၧအၥံၫစွၪနီၪ ပၥၭမၧၫ့ဘၪကအီၪဒံၭဧၪႉႉကဲႉႉမွဲယူၭႉႉပၥၭမၧၫ့နီၪအီၪယူၭႇ အ့ၪဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့အီၪအ့ၬစွါဘိၩႇ ပမၩမနီၫလဲၪ ကန့ဒံၭလဲၪႉႉန့နးမံၩ့လၧၩ့အ့ၬႉအ့ၪလမၩလန့ဘၪနးမံၩ့နီၪ ကဲၪထၪ့နးမံၩ့လၩ့အ့ၬႉ

ဆီၫ့မီၪ့ဒီၪနါထဲၩ့ (ယီၩအတွ့ၩ့ဝိၫ အူၩဖိၩလဲၫ့)  အဆၧချဲၩ့ယီၩလါဆံၭႉ မုလနံၩ စဎွၩမ့ၩ့တိၩ့မ့ၩ့ အၪ့စၪ့ (ယီၩစဎွၩ)  နီၪလီၫႉ စဎွၩစံၭဆၧၫ့ဆၧ “ပလၥ့ၪယၫဘၪဆၧနီၪ ကၪဝ့ၫအၪနဲၪ့န့ဒံၭ လအီၪဘၪဆၧနီၪ မွဲၡါမၬဧၪႉႉၥူၪပဒၩႉႉ(ၥူၪပဒၩ)  စံၭဆၧၫ့ဝ့ၫ မွဲမၬကဆါစဎွၩႉႉ(စဎွၩ)  မွဲယူၭၥူၪပဒၩႉႉကၪဝ့ၫအၪနဲၪ့န့ဒံၭလၥ့ၪယၫဘၪဆၧနီၪ အီၪဒံၭဧၪႉႉ(ၥူၪပဒၩ)  မွဲမၬကဆါစဎွၩႉႉ(စဎွၩ)  မနီၫလဲၪနီၪ လီၩဖျီၪထၪ့စိၩနးထံၪလီၫႉႉ(ၥူၪလဒၩ)  မွဲမၬကဆါစဎွၩႉႉမွဲဒၪလမၩဘၪဆၧနီၪလီၫႉ လအီၪဘၪဆၧလမံၩ့နီၪ ကအီၪဝ့ၫအဂး မၩထၪ့ဝ့ၫန့နီၪလီၫႉ လၥ့ၪယၫဘၪဆၧနီၪ ကၥ့ၪယၫဝ့ၫအဂး မၩဝ့ၫန့နီၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩႇ ၦလၧမၩထၪ့ဆၧလအီၪဘၪနးမံၩ့နီၪ ကဲၪထၪ့န့ၥ့ၪနးမံၩ့လၧၩ့အ့ၬနီၪအကၠီၩ့ႇ ဆၧအယီၩ မွဲအကၪထုၬလီၫ ကဆါစဎွၩႉႉ“

အဲၪကွံၩဘၪ ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫထံၩၥိၭၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪဧ့ႇ ပမၩထၪ့ဆၧလအီၪဘၪနးမံၩ့နီၪ ကဲၪထၪ့ဆၧၥ့ၪနးမံၩ့လၧၩ့အ့ၬအကၠီၩ့ႇ ထၪ့ဖျီၪယူၭနီၪလီၫႉ ပနးၥၭနီၪအီၪဝ့ၫတၭပၥၭမၧၫ့နီၪအီၪဝ့ၫလါနၫ့ႇ အ့ၪဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့ လအီၪဘၪနီၪ ပမၩမနီၫလဲၪကန့ဒံၭလဲၪႉႉအ့ၪပမၩလန့လၧၩ့ဘၪနးမံၩ့နီၪ မနီၫလဲၪကကဲၪွထၪ့ဒံၭလဲၪႉႉအ့ၪကဲၪထၪ့ဒၪဘလီၩနီၪတၭကလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫအဂး ကိအၪ့ဎၬလၧၩ့ဘၪလဂ့ၩလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫထံၩၥိၭၥံၪဧ့ႇ အ့ၪလအၪ့ဎူၫအၪ့ဎၬထံၫထံၫဆၭဆၭတၭႇ ဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့နီၪ ပၥၭမၧၫ့ယီၩအဂး လကၭဘၪ ပနးၥၭအဂးဆ့ႇ အခိးအတၩအီၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ လၧ (Buddhism) ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဆၧၥီၪ့လိၪနဲၪလိၪအဖၧၩ့ပၥၭမၧၫ့အဂး အဆိၫထုၬလထီနီၪ ဘၪလီၩ့ဎွါ ကျိၪဟံၪစ့ၩၥံၪဒဲ ၥၧၫ့ထီလထီနီၪ ဘၪလီၩ့ဎွါထဲၩ့ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩနီၪလီၫႉ ပၥၭမၧၫ့အဆိၫထုၬအထီနီၪ ပလီၩ့ဎွါဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪန့မၬႇ ပၥၭမၧၫ့နံၫထီလထီနီၪ ပလီၩ့ဎွါထဲၩ့ ကျိၪၥံၪစ့ၩၥံၪကန့ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪလီၩ့ႉ ပၥၭမၧၫ့နံၫထီလထီနိၪဆ့ႇ လီၩ့ဎွါထၪ့ကျိၪ့ၥံၪစ့ၩၥံၪတ့ဂ့ၩဂ့ၩမၬႇ ပၥၭမၧၫ့လခဲၫ့ထုၬအထီအဂး အီၪဒူၩၥၭကန့လၧ ကၠဲၭလူကၠဲၭထၫအလးနီၪလီၫႉ

ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၪၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪဧ့ႇ ပကဲၪၥၭဘၪ့အဆၧၫ့အထီယီၩ ဆၧယိထွ့ၫယိခွါထၪ့ ဆၧစီၪ့ဆၧချဲၫ့ လအီၪဘၪနီၪတၭ အ့ၪပဆူၭပဆၫနီၪ ပထီးန့ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪ ဘၪကန့ဒံၭဧၪႉႉအ့ၪဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪလလၧၫ့လဎွ့ၩဘၪနီၪ ပထီးန့ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪဘၪန့ဒံၭဧၪႉႉအ့ၪဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪလလၧၫ့လဎွ့ၩဘၪနီၪ ပၥၭမၧၫ့နံၫထီလထီအခံၫ့ ပကလီၩ့ဎွါထၪ့ထဲၩ့ ကျိၪၥံၪစ့ၩၥံၪဂန့အဂး ကၪဝ့ၫအၪမၬယူၬလီၫႉ ထီးလကၭဘၪ ပၥၭမၧၫ့နံၫထီလထီ အခံၫ့နီၪဆ့ႇ ပဂံၪ့ဒီၪ့အဂး ဆၧအၪ့ဆအအီၩ လလၧၫ့လဎွ့ၩဘၪတၭပကလ့ၩ အီၪဒူၩၥၭလၧကၠဲၭလူကၠဲၭထၫ အလၩဒူၩအဂးဘၪကယီၫဒံၭဧၪႉႉ

ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ မွဲဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့ယီၩ ပနးၥၭအဂးဆ့ႇ န့ကၩဝ့ၫအၪမၬအကၠီၩ့ ဘၪပဂၨၪထၪ့ထဲၩ့ဘၪဝ့ၫလီၫႉ ပကဲၪၥၭဘၪ့အဆၧၫ့အထီယီၩႇ ပၥၭဆံၭဒံၭ ပဂဲၩပဝၭနၧၩ့ဒံၭအထီနီၪတၭ မုနံၩအထုၬပနးၥၭအဂးဆၧၥုၪ့ဆုးလီၩ့ၥၭဆုးလီၩ့ လအီၪဒံၭဘၪအကၠီၩ့ႇ အၪ့ဎၬဝ့ၫၥ့ၪလၧကလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫႇကကဲၪဒိၪကဲၪမုအဂးလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ ယအဲၪဒိၭစံၭထဲၩ့ဘၪလၧ ဆၧလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫအဂဲးနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫထံၩၥိၭ ၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪဧ့ႇ အ့ၪပအဲၪဒိၭလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫႉ ပအဲၪဒိၭကဲၪဒိၪကဲၪမုယူၭစွါဘိၩႇ အခၪ့ထံၭအခၪ့ဎၧၩ့နီၪမွဲဝ့ၫဒၪဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့နီၪလီၫႉနအဲၪဒိၭကဲၪ (စတူၫတံၫယိၫ)  ပယၧၩ့ဘၪဆၧဖိၪလဂၩဧၪႉႉ အ့ၪဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့လအီၪဘၪတၭ နလူဂၭဂီၩ့နီၪ နကဲၪန့လၧၩ့အ့ၬလီၫႉနအဲၪဒိၭကဲၪ (video) ၦဎံၫလၩဖိၪလဂၩဧၪႉႉအ့ၪဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့လအီၪဘၪတၭခိၪစူၩခဲၫ့စူၩယးဒံၩ့ကူၭစွါဘိၩႇ မၩလၧ (video) ၦဎံၫလၩဖိၪလဂၩကစ့ၩႉႉ(လူၫကၠၩ့) မၬနကဲၪန့အ့ၬလီၫႉ နမၩလိၪဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪနီၪတၭ နမိဖျီၪ့ (၁၀) ဖုၪ လၧ (ဂိၫ့ထူၩ)  ထီးအလူၬဧၪႉႉအ့ၪဆၧဆီၪ့ချဲၫ့မၬ လအီၪဘၪနီၪ (မီၫရ့ၩၡ့ၩ့)  မၬန့အ့ၬလီၫႉ နဂဲၩဝၭထၪ့ လၧခီၫ့ၡၩအနိၫ့ဂီၩ့ ကကဲၪဒိၪကဲၪမုအဂး နကျ့ၭစၨၭဧၪႉႉနကျ့ၭစၨၭန့နီၪလီၫႉ လါနၫ့ႉ အ့ၪဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့ပအီၪဘၪနီၪ ထီးကဘၭမၬ နလီၩ့ဎွါန့အ့ၬလီၫႉ

ကဲႉႉမွဲယူၬႉႉၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪဧ့ႇ ဆၧလၧလအိၭထုၬဘၪႉ လဂုးခၧၫ့ဘၪကျိၪၥံၪစ့ၩၥံၪနီၪ ပကဘၪလီၫ့ကီၩ့အဂး ပၥ့ၪယၫလီၫႉ လါနၫ့ႇ ပၥၭမၧၫ့ကလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫအဂး မွဲဝ့ၫအကၧၩ့ဒိၪထုၬ နိၪဝံၬလဘီၩ့ “ဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့“ ယီၩပန့ထၬဘၪအပျီၩတၭ ဆၧလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪ အီၪအ့ၬစွါဘိၩ အၧၩ့နၭထုၬဘဲၫပၧၩကဂၩ ယီၩနီၪဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့ယီၩ ဘၪကအီၪဒံၭဧၪႉႉအဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫထံၩၥိၭ ၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪလဖၪထီးလူၬ ဆီၫ့မီၪ့အၪ့ဎၬထဲၩ့ ထံၫထံၫဆၭဆၭ ကိၭဒံၩဂိၭဂၩလါဆံၭႉႉ

 

Add new comment

2 + 16 =