အဖၧၫ့နွ့ၫဆံၫ

ထီးနီၪလဖၧၫ့ စပံတၧၫဂဲၫလၧအအီၪတၭစံၭဝ့ၫဒၪ ကဆါဧ့ယထၧၫ့ဖုဝဲအ့ၪမၩမၪဘၪယၧၩတၭ ယဘၪ ကွဲၪဖျါအဆၧနီၪဎွ့ဖၧၫ့လဲၪး ထီးအဎွ့ၩထၪ့နွ့ၫဖၧၫ့ ဧၪ.- ယ့ၫရှူၬစံၭဝ့ၫ ယစံၭထီးအဎွ့ၩထၪ့နွ့ၫဖၧၫ့လ ကၭလၧၩ့မွဲထီးအဎွ့ၩထၪ့နွ့ၫဖၧၫ့အဖၧၫ့နွ့ၫဆံၫလီၫ.အခိးမွဲဘဲၫနီၪတၭ မူၭခိၪအဘၩ့အမုးမၩအၥၭဘဲၫ စဎွၩလဂၩ လၧအၥၭအီၪလၧအမိမၩန့ဘၪအၥၭ လၧအဎီးအၡၩၥံၪအဆရၫ့လီၫ.- မၩန့အဆရၫ့အဘိၩ့ ဘၭနီၪတၭ ၦဂဲၫၥိၫ့ၦလၧအဒ့ၪအမါအီၪဝ့ၫ လၧစ့ၩ အတၫလၫ့လလၬ ဎအဘၭလံဘၩ့ဘျဲၪၭ လဂၩလၧအအီၪလီၫ.- မွဲအဆၧလအီၪဘၪလၧအမိလိၭထဲၩ့ဝ့ၫအ ကၠီၩ့တၭ အကဆါမၪလူၬလၧအမိဘၪဆၧအၪ့ဆၫ ခွံၬဝ့ၫဒဲအဖိၪအမၫအဖိၪအလံၩ ဒဲကယဲဆၧအီၪ ထီးအလူၬ ကိၭအမံၩ့ဒ့ၭတၭဘၪလိၭထဲၩ့ဝ့ၫလီၫ.မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ အဎီးအၡၩ ထွံၩလၩ့လၧအမ့ၬ ယၫစံၭဝ့ၫဒၪကဆါဧ့ အွံၪၥၭဆၧၩ့ဒၪခလူၬယၧၩဆံၭ.ယမိလိၭထဲၩ့နၧၩထီးအလူၬလီၫ.- အဎီးအၡၩ နီၪအကဆါလဂၩ အၥၭလၩ့ဝ့ၫကွဲၪဖျါထဲၩ့ဝ့ၫဒၪတၭဆၧၫ့လၩ့ထူၬခွံၬဝ့ၫ အဒ့ၪအမါနီၪလီၫ.- ဆၧလၧ အဎီးအၡၩလဂၩနီၪစဲၪ့ထၪ့ခွံၬဝ့ၫဒၪတၭဒၪန့ဎီးအၡၩ ခီၫဎီးအၡၩလဂၩလၧအဒ့ၪအမါအီၪဝ့ၫ လၧအစူၪ ဖၧၩ့စ့ၩဒန့ရံၫလယၩဎအဘၭနံၫဆံၫဘျဲၪၭတၭဖျဲးစိၩ ဆီးထၬဝ့ၫဒၪအခိၬတၭ စံၭဝ့ၫနဒ့ၪနမါအီၪလၧယၧၩနီၪဖ့ၪထဲၩ့ယၧၩဆံၭ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ဎီးအၡၩ ခီၫဎီးအၡၩလဂၩ ထွံၩလၩ့လၧအခၪ့ထံၭတၭ အၪ့ ကံၩ့အၪ့ယၫထၪ့ဝ့ၫ စံၭဝ့ၫဒၪ အွံၪၥၭဆၧၩ့ဒၪခလူၬယၧၩဆံၭး ယမိလိၭထဲၩ့နၧၩလီၫ.- မွဲလါနၫ့ဘိၩ အဝ့ၫဒၪလခိၭနၪဘၪတၭ လ့ၩခွံၬလၩ့ဝ့ၫလၧထီၫ့ဖၧၩ့ထီးအမိလိၭထဲၩ့အဒ့ၪအမါလီၫ.- အဎီးအၡၩခီၫဎီး အၡၩၥံၪဒၪဘၪဆၧမၩအၥၭနီၪ အၥုၪ့အုၭအၥၭအုၭ ဒိၪမၬတၭ လ့ၩလီၩဘၪအကဆါ လၧဆၧမၩအၥၭထီးအလူၬလီၫ.- ထီးနီၪလဖၧၫ့အကဆါကိၭထဲၩ့အ ဝ့ၫတၭ,စံၭဝ့ၫဒၪ ဎီးအၡၩအၧၩ့လဂၩဧ့မွဲနအၪ့ ကံၩ့ထဲၩ့နၥၭလၧယၧၩတၭ ယဆၧၫ့လၩ့ထူၬခွံၬမၬနဒ့ၪနမါထီးအလူၬကၨ.- ဘဲၫယယၫ့ၥၭနၧၩအၥိၭနီၪ နကြၨၭယၫ့ၥၭဎီးအၡၩခီၫဎီးအၡၩလၧနၧၩ ဘဲၫနီၪအၥိၭမွဲအ့ၬဧၪ.- အကဆါအၥၭထၪ့ ဖ့ၪလၫ့ခွံၬဝ့ၫ လၧၦမၩၡၪ့မၩနၭဆၧအစူၪဖၧၩ့ ထီးအမိလိၭထဲၩ့ အဒ့ၪအမါထီးအလူၬလီၫ.- နၥံၪအ့ၪလကွဲၪဖျါဘၪနၥံၪ အထၧၫ့ဖုဝဲအဆၧမၪ လၧနၥံၪအၥၭဖၧၩ့ဆုၬဆုၬတၭ ယဖါအီၪလၧမူၭခိၪနီၪ မိမၩနၥံၪဘဲၫနီၪအၥိၭဆ့ လီၫ.

Add new comment

3 + 11 =