ယလီၩဘၪနၥံၪ တီၩတီၩယီၩ အခိးအတၩလၩ့မါဘၪအ့ၬ

ၦလၧအအဲၪအမိဂ့ၩအဖါဂ့ၩအၪနဲၪ့အအဲၪယၧၩ ယီၩကြၨၭလၧယၧၩအ့ၬ. ၦလၧအအဲၪအဖိၪမုၪဂ့ၩ ဖိၪခွၫဂ့ၩအၪနဲၪ့အအဲၪယၧၩယီၩ ကြၨၭလၧယၧၩအ့ၬ.- ၦလၧအလမၩန့ဘၪအထုၪ့စူၪယၫဒဲအလဖိၬဘၪယခဲၫ့နီၪကြၨၭလၧယၧၩအ့ၬ.- ၦလၧအဒၪန့အ ၥၭမၧၫ့နီၪမွဲအမိမၩလၩ့မါဝ့ၫလီၫ. ၦလၧအၥၭမၧၫ့ လၩ့မါဝ့ၫလၧယကၠီၩ့ယီၩ မိဒၪန့ထဲၩ့ဝ့ၫလီၫ. ဆၧဒိၭန့ဆၧအခိးအတၩအခိၪဖၭ. (မၫ,၉;၄ၥ).ၦလၧအထိးဆၧၫ့နၥံၪနီၪမွဲအထိးဆၧၫ့ယၧၩတၭ ၦလၧအထိးဆၧၫ့ယၧၩယီၩး မွဲအထိးဆၧၫ့ ၦလၧအအၪ့မၧၫ့လၩ့န့ယၧၩလဂၩနီၪလီၫ.- ၦလၧအထိးဆၧၫ့ မီၪလၧမီၪအမံၩ့အကၠီၩ့နီၪ မိန့ဘၪမီၪအခိးအတၩ တၭ,ၦလၧအထိးဆၧၫ့ ၦအတီၩအလီၩ့ လၧၦအတီၩ အလီၩ့ အမံၩ့အကၠီၩ့နီၪ မိန့ဘၪၦအတီၩအလီၩ့အခိးအတၩလီၫ.- ထီးဒၪၦလၧအဖ့ၪလၫ့အီၩၦလဂၩလၧ ၦအဆံၭလဖၪယီၩအကျၩန့ၫထံၫချံၪ့နးဘျႃၪ့ လၧအ ထံၩအဖျဲအမံၩ့အကၠီၩ့လဂၩဂၩနီၪ ယလီၩဘၪနၥံၪ တီၩတီၩယီၩ အခိးအတၩလၩ့မါဘၪအ့ၬ.

Add new comment

7 + 8 =

Please wait while the page is loading