ဆၧမၪလူၬဖၭဒဲၪ

ထီးၦဖၫရစံၫၥံၪနါဂၧၫ့လၧအတ့ၭနၧၩ့ ၦစၭဒုၫစံၫၥံၪ အဆၧချဲၩ့နီၪ အဝ့ၫၥံၪအီၪကိၩ့အီၪကီၪ့ဝ့ၫဒၪလၧအအီၪတၭ- ၦၥ့ၪလံၬလၧအကျၩလဂၩနီၪကျဲၩ့ဖစီၩ့ဆၧတၭအၪ့စၪ့ဝ့ၫလၧဆၧလမံၩ့နီၪ စံၭဝ့ၫဒၪ- ဆရၫဧ့ ဆၧမၪလူၬဖၭဒိၪ လၧလံၬဆၧမၪလူၬအဖၧၩ့နီၪမွဲထံၪထံၪလဲၪ.- ယ့ၫရှူၬစံၭဝ့ၫ အဲၪ ယွၩ န က ဆါ လၧ န ၥၭထၧၫ့ ဖျိၪ့ ယၫ ဒဲ လၧ န ၥၭ ၡီၩ့ ထီး အ လူၬ ဒဲ လၧ န ၥၭ ကိၪ့ ၥ့ၪ ထီး အလူၬ ဆံၭ.- အယီၩမွဲဆၧမၪလူၬအခၪ့ထံၭ ဒဲအဖၭဒိၪလထံၪလီၫ.- နံၫထံၪလထံၪနီၪလၩ့ဂၬ လၧအဝ့ၫ နီၪလီၫ. အဲၪ ၦ လၧ န နဲၩ့ ထံၭ ဘဲၫ န နၫ့ ဆါ ဒၪ န ဝ့ၫ အ ၥိၭ နီၪ ဆံၭ.-ဆၧလၧဆၧမၪလူၬနံၫထံၪ နံၫမီၫ့ယီၩ ဆၧမၪလူၬဒဲမီၪလဖၪလၩ့ဆဲၩ လၧအဝ့ၫၥံၪ ထီးအလူၬလီၫ.

Add new comment

10 + 1 =