ဘဲၫၥိၭပကဒၪဘၪပဝၩအဂ့ၩကဂၩပမၫအဂ့ၩကဂၩကန့အဂးနီၪ ကၪအၪမၬနီၪလီၫ

ၦလၧၦၡၩအမ့ၬဎံၪနီၪနကဒၪဘၪလီၫ လါနၧၫ့ဂ့ၩ အဝ့ၫအခိၪနူၬအဖၧၩ့နီၪ နၩကဂၩလီၩကဂးလၫ့ဎွ့ၩအ့ၬ အမ့ၬအၪၥံၪနီၪလီၫႉ

ၦလၧၦၡၩကဲၪဒိၪကဲၪမုၬနီၪနကဒၪဘၪနီၪလီၫ လါနၧၫ့ဂ့ၩ အဝ့ၫနီၪ ကဖ့ၪလၫ့နၩ ဆၧယူၭယၪ့ဧၪႉ

ၦလၧၦၡၩခိးဂဲးခိးဘၭ မၩဆၧမၩနီၪနကဒၪဘၪနီၪလီၫ လါနၧၫ့ဂ့ၩ အဝ့ၫနီၪ နဂးဖ့ၪလၫ့အခံၪ့လအီၪဘၪနီၪလီၫႉ

ၦလၧဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥံၪအီၪဝၩလဂၩနီၪနကဒၪဘၪနီၪလၧ လါနၧၫ့ဂ့ၩ အဝ့ၫနီၪ ဆီၫ့မီၪ့လၩ့ဘၪအၥၭ မၩဆၧလဖၪနီၪ ဆၧဘၪမၪအီၪအ့ၪ အဝ့ၫမၩလဖၪနီၪ ဆၧအဂ့ၩလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ကနၧၩ့နၧၩ့ၦၡၩလၧ ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥံၪအီၪလဖၪနီၪ ဆၧၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪအီၪအ့ၬ ဆီၫ့မီၪ့ဎိၩလၩ့ဘၪအၥၭအၪမၬနီၪလီၫႉ ကနၧၩ့နၧၩ့ၦၡၩလဖၪနီၪ ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥံၪအီၪအ့ၬ လါနၧၫ့ဂ့ၩ ဆၧၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪအီၪအၪမၬနီၪလီၫႉ ၦမူၪမွဲဂ့ၩ ၦခွၫမွဲဂ့ၩ ဘဲၫၥိၭပကဒၪဘၪ ပကန့ဘၪ ပမၫႇပဝၩအဂံၩကဂၩကန့အဂးနီၪကၪဝ့ၫအၪမၬနီၪလီၫႉ

Comments

ဘဲၫၥိၭပကဒၪဘၪပဝၩအဂ့ၩကဂၩပမၫအဂ့ၩကဂၩကန့အဂးနီၪ ကၪအၪမၬနီၪလီၫ

Add new comment

13 + 2 =