ဂံၪ့ဆါမုၪလဂၩအမူၩဒၪနီၪမွဲဝ့ၫဒၪလၧဆၧအဂဲးလဖၪယီၩ့နီၪလီၫ

ဂံၪ့ဒီၪ့ကဖျိၪ့ဖၧၩ့ ဂံၪ့ဆါမုၪလဂၩနီၪ အဖိၪမုၪဖိၪခွၫ လ့ၩဖၧၩ့ၥၭကတီၩ့လီၩ့အဂး ကဘၪၥီၪ့ချဲၩ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉဂံၪ့ဆါမုၪနီၪၥနိၫ့ကဘၪအီၪလီၫႉၥၭကွံၩဘၪဆၧၥိၭဆၧကီၩ့ၥ့ၪဆၧဎံၪဆၧလၩၥ့ၪန့လၩ့အ့ၬႉ ဆၧလ့ၩဆၧထဲၩ့ ဆၧလုၬဆၧချဲၩ့လဖၪနီၪကဘၪထုၪ့လၩ့ၥၭလီၫႉ ဂံၪ့ဒီၪ့ခိၫနါလီၩ့ဎွါန့ထၬထီးလဖၪနီၪကဘၪမၩဆိၫ့ကၩဝ့ၫလၧဘၪအလးနီၫလီၫႉဆၧမွဲဆၧတီနီၪ ကဘၪအီၪဝ့ၫလၧအဝၩအဖၫ့ခိၪနီၪလီၫႉဆၧနံၩဖျိၪ့ၥိၩ့ဖျိၪ့ဆၧအၪ့ထၩဆၧလဖၪနီၪ မၩဘၪလဂ့ၩႉ ဂံၪ့ဆါမုၪနီၪအဝၩမၩဆၧမၩဂီၩ့အ့ၪဂဲၪထဲၩ့အခံၪ့အၥၭလမုၬဘၪစွါဘဲၫကဘၪဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭအဝၩနီၪလီၫႉနၥ့ၪအဝၩအၥၭဘံၪဘူၪအၥၭအခံၪ့စွါဘဲၫထုၪ့လၩ့ၥၭဂီၩ့ချဲၩ့လၧနၥ့ၪအဝၩနီၪလီၫႉ ဂံၪ့ဆါမုၪနီၪကဘၪၥ့ၪယၪနၪၥ့ၪအ့ၪအဝၩအဆၧကဲၪဆၧဂဲၩလဖၪနီၪလီၫႉဂံၪ့ဒီၪ့ကဖျိၪ့ဖၧၩ့အကၧၩ့ဒိၪထုၬနီၪမွဲဝ့ၫဒၪလၧ လဂၩအဆၧကၪဆၧဂဲၩနီၪလဂၩကၥ့ၪယၪနၪၥ့ၪအ့ၪဝ့ၫဂီၩ့ ကဘၪဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭလိၬၥၭဘိၩၥ့ၪလဲၪကဘၪနၪၥ့ၪလိၬၥၭဘဲၫၥ့ၪလဲၪနီၪကဘၪၥ့ၪယၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ အီၪက့ၪထၪ့ထီၫကၠၭဘၪနၥံၪအၥၭလဂ့ၩႉထၧၫ့မၫဝၩနံၩဂၩနီၪကဘၪဖ့ၪလၫ့လိၬၥၭၥုၪ့လၧၩ့ၥၭလၧၩ့နီၪလီၫႉ

Add new comment

7 + 6 =