ၦလၧအၥၭမၧၫ့ လၩ့မါဝ့ၫလၧယကၠီၩ့ယီၩ မိဒၪန့ထဲၩ့ဝ့ၫလီၫ.

ၦလၧအအဲၪအမိဂ့ၩ အဖါဂ့ၩ အၪနဲၪ့အအဲၪယၧၩ ယီၩ ကြၨၭလၧယၧၩအ့ၬ. ၦလၧအအဲၪအဖိၪမုၪဂ့ၩ ဖိၪခွၫဂ့ၩ အၪနဲၪ့အအဲၪယၧၩယီၩ ကြၨၭလၧယၧၩအ့ၬ.- ၦလၧအလမၩန့ဘၪ အထုၪ့စူၪယၫဒဲအလဖိၬဘၪယခဲၫ့နီၪ ကြၨၭလၧယၧၩအ့ၬ.- ၦလၧအဒၪန့အၥၭမၧၫ့နီၪ မွဲအမိမၩလၩ့မါဝ့ၫလီၫ. ၦလၧအၥၭမၧၫ့ လၩ့မါဝ့ၫလၧယကၠီၩ့ယီၩ မိဒၪန့ထဲၩ့ဝ့ၫလီၫ.

ၦလၧအထိးဆၧၫ့နၥံၪနီၪ မွဲအထိးဆၧၫ့ယၧၩတၭ ၦလၧအထိးဆၧၫ့ယၧၩယီၩ မွဲအထိးဆၧၫ့ ၦလၧအအၪ့မၧၫ့လၩ့န့ယၧၩ လဂၩနီၪလီၫ.- ၦလၧအထိးဆၧၫ့ မီၪလၧမီၪအမံၩ့အကၠီၩ့နီၪ မိန့ဘၪမီၪအခိးအတၩတၭ ၦလၧအထိးဆၧၫ့ ၦအတီၩအလီၩ့ လၧၦအတီၩ အလီၩ့ အမံၩ့အကၠီၩ့နီၪ မိန့ဘၪၦအတီၩအလီၩ့ အခိးအတၩလီၫ.- ထီးဒၪၦလၧအဖ့ၪလၫ့အီၩ ၦလဂၩလၧ ၦအဆံၭလဖၪယီၩအကျၩ န့ၫထံၫချံၪ့နးဘျႃၪ့ လၧအ ထံၩအဖျဲအမံၩ့အကၠီၩ့လဂၩဂၩနီၪ ယလီၩဘၪနၥံၪ တီၩတီၩယီၩ အခိးအတၩလၩ့မါဘၪအ့ၬ.

 

Add new comment

1 + 1 =

Please wait while the page is loading