ၦလၧအတီၩအလီၩ့လဖၪနီၪ မိယုၩ့ယဲထၪ့ဝ့ၫ လၧအဖါအ ဘၩ့အမုးအဖၧၩ့ ဘဲၫမုမ့ၬအၥိၭလီၫ.

ထီးနီၪလဖၧၫ့ ယ့ၫရှူၬကွဲၪဖျါခွံၬ ၦခမျၧးဂီၩ့တၭ လ့ၩနုၬဝ့ၫလၧဂံၪ့ဖၧၩ့လီၫ. အထံၩအဖျဲၥံၪဂဲၫထီၩ့လၧ အအီၪတၭ စံၭဝ့ၫဒၪ ဆၧချဲၩ့အဒီၩ့ လၧဘုၪထိၪၡၬအီၪ လၧဆံၬဖၧၩ့နီၪ လီၩဘၪပၧၩနးထံၪဘီၪ.

အဝ့ၫဒၪချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭ စံၭအဝ့ၫၥံၪ ၦလၧအဎွံၪဆၧချံၫအဂ့ၩနီၪ  မွဲၦၡၩအဖိၪခွၫလဂၩလီၫ.- ဆံၬၥံၪနၩၥံၪနီၪ မွဲဂၪ့ခိၪလီၫ. ဆၧချံၫအဂ့ၩနီၪ မွဲဘၩ့မုးအဖိၪခွၫၥံၪတၭး ဘုၪထိၪၡၬနီၪ မွဲၦအၧၩ့လဂၩအဖိၪ ခွၫၥံၪ- ဒုၪဒၩလၧအဎွံၪဝ့ၫလဂၩနီၪ မွဲမုၪခီၩလဲးလီၫ. ကူၭဘုၪအထီနီၪ မွဲဂၪ့ခိၪအဆိၩထုၬတၭ ၦကူၭဆၧလဖၪနီၪ မွဲအၥီၫ့ၥံၪလီၫ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ဘဲၫၦအၪ့ထုၫ့ကီၪ့ဘုၪထိၪၡၬ ဆူၭထၪ့ခွံၬဝ့ၫ လၧမ့ၪအ ၥိၭနီၪ ဆၧမိမၩအၥၭလၧဂၪ့ခိၪယီၩ အဆိၩထုၬဘဲၫနီၪၥိၭလီၫ.- ၦၡၩအဖိၪခွၫ မိအၪ့မၧၫ့လၩ့အၥီၫ့လဖၪတၭ အဝ့ၫၥံၪမိအၪ့ထုၫ့ကီၪ့ခွံၬ ကယဲဆၧလၩ့ထံၩဖါ အလးထီးအလူၬ ဒဲၦလၧအမၩဆၧလတီၩလလီၩ့ဘၪ လၧအဘၩ့အမုးအဖၧၩ့- မိခွံၬလၩ့ခွံၬဝ့ၫလၧ ဖံၫ့ချၪဖၧၩ့လီၫ. ဆၧဘၪဂၪ့ဆၧဘၪယၧၩ့ ဆၧခၪအဲၪ့ထံးမိအီၪဝ့ၫထီးနီၪလီၫ.- ထီးနီၪလဖၧၫ့ ၦလၧအတီၩအလီၩ့လဖၪနီၪ မိယုၩ့ယဲထၪ့ဝ့ၫ  လၧအဖါအ ဘၩ့အမုးအဖၧၩ့ ဘဲၫမုမ့ၬအၥိၭလီၫ. ၦအီၪလၧအနါ လၧအနါဂၧၫ့ဆၧနီၪ မွဲအနါဂၧၫ့ဒၪဝ့ၫဆံၭ.

 

Add new comment

7 + 4 =