ၦမုၪဧ့ ယိခွါ နဖိၪခွၫဘီၪ.

တၭအမိဒဲအမိအထၧၫ့ဖုဝဲမုၪ စကျံအိၫဖၭအမၫ နးမၫရံၫ ဒဲၦမၭဂဒၫလံနံၫဖိၪ နးမၫရံၫၥံၪဆၧၫ့ထုၪ့ဝ့ၫ လၧယ့ၫၡုၬအထုၪ့စူၪယၫ အနဲၩ့ထံၭနီၪလီၫ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ယ့ၫၡုၬဒၪဘၪအမိဒဲ အဖျဲလၧအအဲၪဝ့ၫ လဂၩဆၧၫ့ထုၪ့လၧအနဲၩ့ထံၭတၭ စံၭအမိနီၪ ၦမုၪဧ့ ယိခွါ နဖိၪခွၫဘီၪ.- ထီးနီၪလဖၧၫ့ စံၭအဖျဲလဂၩနီၪ ယိခွါ နမိဘီၪ. ခီၫလၧနၩရံၫနီၪအလးခဲၫ့တၭ အဖျဲလဂၩနီၪ ထဲၩ့န့ၦမုၪနီၪလၧအလးဒၪဝ့ၫလီၫ.

 

Add new comment

2 + 3 =