ၦခမျၧးအီၪ က့ၪစယီဟၫ့လၧအမွဲမီၪလဂၩလီၫ.

ထီးအထီနီၪ ၦဒိၪဖၭဒိၪစဟ့ရၧၭနါဂၧၫ့ ယ့ၫရှူၬ အဆၧဂၧၫ့ထၪ့ၥၩလၩ့တၭ စံၭအခ့ၫအၡၩၥံၪ ၦလဂၩနီၪ မွဲၦဘၭတံၫဇၫ့ဆၧ စယီဟၫ့တၭ ဂဲထုၪ့လၧဆၧၥံၫအဖၧၩ့လီၫ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ဆၧလၩ့လၭလ ဖၪယီၩ မၩအၥၭလၧအဝ့ၫနီၪလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ မွဲလၧအထၧၫ့ဖုဝဲစဖံလံၭအမၫ နးဟရိဒအၭအကၠီၩ့တၭ စဟ့ရၧၭဖီၪ့ထၬစယီဟၫ့နီၪ စၧၩ့ထၬဝ့ၫတၭ အီၪက့ၪလၩ့ဝ့ၫလၧထီၫ့ဖၧၩ့လီၫ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ စယီဟၫ့စံၭအဝ့ၫ ၦမုၪနီၪနမၩန့နဝ့ၫတီၩအ့ၬ.- အဝ့ၫနီၪမိမၩၥံၫဘၪအၥၭလၧအဝ့ၫဒၪလါနၫ့ ဘိၩ ၥၭမဲၪၦခမျၧးလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ၦခမျၧးအီၪ က့ၪစယီဟၫ့လၧအမွဲမီၪလဂၩလီၫ.

အ့ၪမွဲထီးစဟ့ရၧၭအီၪဖျဲၪဝ့ၫ အမုလနံၩဆၧၫ့ထဲၩ့ အလးနီၪ နးဟရိဒအၭ အဖိၪမုၪဂဲထုၪ့လံ လၧအဝ့ၫၥံၪအမ့ၬယၫတၭ ဘၪစဟ့ရၧၭအၥၭလီၫ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ဆိၪလၩ့အၥၭ လၧအမိဖ့ၪလၫ့ဝ့ၫ ထီးဒၪဆၧလၧအအၪ့ကံၩ့ဝ့ၫ လမံၩ့မံၩ့လီၫ.- အဝ့ၫနီၪဘၪဆၧၥီၪ့ဝဲၩဝ့ၫ လၧအမိတၭ စံၭအဝ့ၫဒၪ ဖ့ၪလၫ့လါယၧၩလၧ ၦဘၭတံၫဇၫ့ဆၧစယီဟၫ့အခိၪဎွံၪနီၪ လၧတဲၪလဲၪအဖၧၩ့ဆံၭ.- စဎွၩအၥုၪ့အုၭအၥၭအုၭလါနၫ့ မွဲလၧအဆိၪလၩ့အၥၭနီၪ ဒဲလၧၦဆၧၫ့နၩ့ဒံၩ့ခံၫ့ဎုၬလၧအၥိၭ လၧစပွဲထံၭအကၠီၩ့တၭ မၪလူၬဝ့ၫ လၧဆၧဘၪဖ့ၪလၫ့ဝ့ၫလီၫ.- တၭအၪ့မၧၫ့ၦလ့ၩဖ့ၬထ့ၬ စယီဟၫ့အခိၬ လၧထီၫ့ဖၧၩ့နီၪး- ၦဂဲၫထဲၩ့ဆိၬဝ့ၫအခိၪဎွံၪ လၧတဲၪလဲၪ အဖၧၩ့တၭ ဖ့ၪလၫ့ဖိၪၥၪမုၪနီၪ အဝ့ၫဒၪထဲၩ့ဆိၬဝ့ၫလၧအမိအအီၪလီၫ.- အထံၩအဖျဲၥံၪ လ့ၩခုၪ့လၩ့ဘၧၩ့ အစွၪတၭ လ့ၩလီၩဘၪယ့ၫရှူၬ လီၫ.

 

Add new comment

9 + 11 =