ယ့ၫၡုၬလ့ၩအီၪကွ့ၩအီၪၡီၩ့နးမၫၥၫဒဲနးမၫရံၫ.

ဆၧမၩအၥၭထီးအဝ့ၫၥံၪ လ့ၩဆၧအဘိၩ့ဘၭနီၪ အဝ့ၫဒၪလ့ၩနုၬ လၧတဝၫ့လဖျိၪ့အဖၧၩ့တၭ ၦမုၪအမံၩ့နးမၫၥၫလဂၩ ထိးဆၧၫ့ဝ့ၫ လၧအဂံၪ့ဖၧၩ့လီၫ. ၦမုၪနီၪအထၧၫ့ဖုဝဲမုၪကိၭဝ့ၫအမံၩ့ နးမၫရံၫအီၪဝ့ၫလဂၩလီၫ. အဝ့ၫဒၪဆၧၫ့နၩ့ဝ့ၫလၧယ့ၫၡုၬအခၪ့ထံၭ တၭ,ခိၭနၪအလူလီၫ. အ့ၪမွဲနးမၫၥၫနီၪ မၩဆၧအၪ့ဆၧအီၩတၭ အၥၭခိ ထၪ့တၭလ့ၩလၧအအီၪစံၭဝ့ၫ, ကဆါဧ့, ဘဲၫၥိၭယမိ မၩဆၧလဂၩဎးတၭ, ယထၧၫ့ဖုဝဲမုၪအီၪဒၪအဆၧနီၪ, မွဲနအီၪက့ၪလၧ ဆၧနးမံၩ့အ့ၬဧၪ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, ဘဲၫၥိၭအမိမၩဆၧၩ့ယၧၩယီၩ, အၪ့မၧၫ့အဝ့ၫနးထံၪ ဘီၪ.

 ယ့ၬၡုၬချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭ လီၩဘၪဝ့ၫ နးမၫၥၫဧ့ နးမၫၥၫဧ့ နဝ့ၫဒၪယီၩ နအၪ့ယိၪဆၧဒဲနၥၭခိလၧဆၧအၪမံၩ့အကၠီၩ့လီၫ.- မွဲလါနၫ့ဘိၩ ဆၧကြၨၭန့ဘၪအီၪ ဝ့ၫလမံၩ့လီၫ. တၭနးမၫရံၫရွံန့ဘၪယူၭ ဆၧအဂ့ၩလ မံၩ့နီၪလၧၦမၩန့ထဲၩ့ဝ့ၫ လၧအစူၪဖၧၩ့ၥ့ၪနးဂၩအ့ၬ.

Add new comment

12 + 3 =