ယ့ၫရှူၬဒုၭအီၪဂုးဖုးလဖုၬ.

ထီးအလ့ၩနုၬလၧချံၫဖၧၩ့တၭ အထံၩအဖျဲၥံၪဖိၬထၪ့အခဲၫ့လီၫ.- ယိခွါ လံၩလဖုၬဖၭဒိၪ အီၪထၪ့ဝ့ၫ လၧကွံၩနီၪ ထီးချံၫဘံၭဝ့ၫလၧလပီၩလဖၪလီၫ. အ့ၪမွဲအဝ့ၫဒၪနီၪ မံၫမၪဝ့ၫဒၪလီၫ.- အထံၩအဖျဲလ့ၩထိၪဂဲထုၪ့ဝ့ၫတၭ စံၭဝ့ၫဒၪ ကဆါဧ့ ထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့ပၧၩဆံၭ ပမိဂၭဂီၩ့ဖီၩၬ- အဝ့ၫနီၪစံၭအဝ့ၫၥံၪ ၦနဲၩဆၧၡၩၥံၪဧ့ မွဲဘၪနီၫ လၧနၥံၪၥၭမဲၪဆၧလဲၪ. ထီးနီၪလဖၧၫ့ အဝ့ၫဒၪဂဲထုၪ့အၪ့လၬလံၩဒဲကွံၩတၭ ဆၧအီၪထဲၩ့မၬဂုးဖုးလီၫ.- ၦလဖၪနီၪ ထီၫမံၫထီၫမၪဝ့ၫတၭ စံၭဝ့ၫဒၪ အယီၩလဂၩ မွဲၦဘဲၫၥ့ၪလဲၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪနီၪ လံၩဒဲ ကွံၩခိၭနၪအလူမၬကၨ.

Add new comment

11 + 3 =

Please wait while the page is loading