ယမိအၩ့ထၪ့ယနိၭ လၧဆၧချဲၩ့အဒီၩ့ၥံၪလီၫ.

အဝ့ၫဒၪအီၪက့ၪလၩ့ဆၧချဲၩ့အဒီၩ့ဂူၫဂၩလမံၩ့ လၧ အဝ့ၫၥံၪအဂးတၭ စံၭဝ့ၫဒၪ မူၭခိၪအဘၩ့အမုးယီၩ မၩအၥၭဘဲၫဘၪချံၫ လၧၦဎွံၪဝ့ၫ လၧဎုၭဖၧၩ့အၥိၭနီၪလီၫ.- မွဲအဆံၭနဲၪ့လါနၫ့ ဆၧဂူၫဂၩအချံၫ ထီးအလူၬတၭ ထီးအကဲၪထၪ့ဝ့ၫနီၪ မွဲအဒိၪနဲၪ့ နၪ့ၥံၪမံၩ့ၥံၪတၭ ကဲၪထၪ့ၥံၪ့လထံၭ လၧထိၪၥံၪလံၪၥံၪ လၧဆၧဖိၭဖၫ့လဖၪ ဂဲၫအီၪဝ့ၫ လၧအထဲၩ့ခံၫထဲၩ့လီၩ့လီၫ.

အဝ့ၫဒၪလီၩဘၪအဝ့ၫၥံၪ လၧဆၧချဲၩ့အဒီၩ့ အဂူၫဂၩလမံၩ့တၭ စံၭဝ့ၫဒၪ မူၭခိၪအဘၩ့အမုးယီၩ မၩအၥၭဘဲၫမံၪလၧၦမုၪလဂၩ ဒူၭလၩ့ဝ့ၫ လၧကိၪမုၬၥၧၫ့ဒၩ့အကျၩ ထီးအဖၭထၪ့ဝ့ၫ ထီးအလူၬအၥိၭနီၪလီၫ.

ဆၧလဖၪနီၪထီးအလူၬ ယ့ၫရှူၬလီၩဘၪၦခမျၧး လၧဆၧချဲၩ့အဒီၩ့ၥံၪတၭ ဆၧချဲၩ့အဒီၩ့အ့ၪလအီၪ ဘၪနီၪ လီၩလၩ့ဆၧလၧအဝ့ၫၥံၪအ့ၬ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ မီၪအလူအထၫ လၧၫ့ထၪ့ဎွ့ၩထၪ့ဝ့ၫဒၪတၭ စံၭဝ့ၫဒၪ ယမိအၩ့ထၪ့ယနိၭ လၧဆၧချဲၩ့အဒီၩ့ၥံၪလီၫ. ဆၧလၧအအီၪၥူၪ လၧဂၪ့ခိၪအခၪ့ထံၭ ကဲၪထၪ့လံၩလံၩနီၪ ယမိလီၩလၩ့လၬလၩ့လီၫ.

 

Add new comment

2 + 11 =