ယစံၭထီးအဎွ့ၩထၪ့ နွ့ၫဖၧၫ့လကၭလၧၩ့ မွဲထီးအဎွ့ၩထၪ့ နွ့ၫဖၧၫ့အဖၧၫ့နွ့ၫဆံၫလီၫ.

ထီးနီၪလဖၧၫ့ စပံတၧၫဂဲၫလၧအအီၪတၭ စံၭဝ့ၫဒၪ ကဆါဧ့ ယထၧၫ့ဖုဝဲအ့ၪမၩမၪဘၪယၧၩတၭ ယဘၪ ကွဲၪဖျါအဆၧနီၪ ဎွ့ဖၧၫ့လဲၪး ထီးအဎွ့ၩထၪ့နွ့ၫဖၧၫ့ဧၪ.- ယ့ၫရှူၬစံၭဝ့ၫ ယစံၭထီးအဎွ့ၩထၪ့ နွ့ၫဖၧၫ့လကၭလၧၩ ့မွဲထီးအဎွ့ၩထၪ့ နွ့ၫဖၧၫ့အဖၧၫ့နွ့ၫဆံၫလီၫ.

အခိးမွဲဘဲၫနီၪတၭ မူၭခိၪအဘၩ့အမုးမၩအၥၭ ဘဲၫစဎွၩလဂၩ လၧအၥၭအီၪလၧ အမိမၩန့ဘၪအၥၭ လၧအဎီးအၡၩၥံၪ အဆရၫ့လီၫ.- မၩန့အဆရၫ့အဘိၩ့ဘၭနီၪတၭ ၦဂဲၫၥိၫ့ၦလၧအဒ့ၪအမါအီၪဝ့ၫ လၧစ့ၩအတၫလၫ့လလၬ(အဘၭလံဘၩ့ဘျဲၪ) လဂၩ လၧအအီၪလီၫ.- မွဲအဆၧလအီၪဘၪ လၧအမိလိၭထဲၩ့ဝ့ၫအကၠီၩ့တၭ အကဆါမၪလူၬ လၧအမိဘၪဆၧအၪ့ဆၫခွံၬဝ့ၫ ဒဲအဖိၪအမၫ အဖိၪအလံၩ ဒဲကယဲဆၧအီၪ ထီးအလူၬ ကိၭအမံၩ့ဒ့ၭတၭ ဘၪလိၭထဲၩ့ဝ့ၫလီၫ.

 မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ အဎီးအၡၩ ထွံၩလၩ့လၧအမ့ၬ ယၫ စံၭဝ့ၫဒၪ ကဆါဧ့ အွံၪၥၭဆၧၩ့ဒၪခလူၬယၧၩဆံၭ. ယမိလိၭထဲၩ့နၧၩထီးအလူၬလီၫ.- အဎီးအၡၩနီၪ အကဆါလဂၩ အၥၭလၩ့ဝ့ၫ ကွဲၪဖျါထဲၩ့ဝ့ၫဒၪတၭ ဆၧၫ့လၩ့ထူၬခွံၬဝ့ၫ အဒ့ၪအမါနီၪလီၫ.-

ဆၧလၧအဎီးအၡၩလဂၩနီၪ စဲၪ့ထၪ့ခွံၬဝ့ၫဒၪတၭ ဒၪန့ဎီးအၡၩ ခီၫဎီးအၡၩလဂၩ လၧအဒ့ၪအမါအီၪဝ့ၫ လၧအစူၪဖၧၩ့ စ့ၩဒန့ရံၫလယၩ [အဘၭနံၫဆံၫဘျဲၪ]တၭ ဖျဲးစိၩဆီးထၬဝ့ၫဒၪအခိၬတၭ စံၭဝ့ၫ နဒ့ၪနမါအီၪလၧယၧၩနီၪ ဖ့ၪထဲၩ့ယၧၩဆံၭ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ဎီးအၡၩ ခီၫဎီးအၡၩလဂၩ ထွံၩလၩ့လၧအခၪ့ထံၭတၭ အၪ့ကံၩ့အၪ့ယၫထၪ့ဝ့ၫ စံၭဝ့ၫဒၪ အွံၪၥၭဆၧၩ့ဒၪခလူၬယၧၩဆံၭး ယမိလိၭထဲၩ့နၧၩလီၫ.- မွဲလါနၫ့ဘိၩ အဝ့ၫဒၪလခိၭနၪဘၪတၭ လ့ၩခွံၬလၩ့ဝ့ၫလၧထီၫ့ဖၧၩ့ ထီးအမိလိၭထဲၩ့အဒ့ၪအမါလီၫ.- အဎီးအၡၩခီၫဎီး အၡၩၥံၪ ဒၪဘၪဆၧမၩအၥၭနီၪ အၥုၪ့အုၭအၥၭအုၭ ဒိၪမၬတၭ လ့ၩလီၩဘၪအကဆါ လၧဆၧမၩအၥၭ ထီးအလူၬလီၫ.-

ထီးနီၪလဖၧၫ့ အကဆါကိၭထဲၩ့အဝ့ၫတၭ စံၭဝ့ၫဒၪ ဎီးအၡၩအၧၩ့လဂၩဧ့ မွဲနအၪ့ကံၩ့ထဲၩ့နၥၭလၧယၧၩတၭ ယဆၧၫ့လၩ့ထူၬခွံၬမၬနဒ့ၪနမါ ထီးအလူၬကၨ.- ဘဲၫယယၫ့ၥၭနၧၩအၥိၭနီၪ နကြၨၭယၫ့ၥၭ ဎီးအၡၩခီၫဎီးအၡၩလၧနၧၩ ဘဲၫနီၪအၥိၭ မွဲအ့ၬဧၪ.- အကဆါအၥၭထၪ့ ဖ့ၪလၫ့ခွံၬဝ့ၫ လၧၦမၩၡၪ့မၩနၭဆၧအစူၪဖၧၩ့ ထီးအမိလိၭထဲၩ့ အဒ့ၪအမါ ထီးအလူၬလီၫ.-

နၥံၪအ့ၪလကွဲၪဖျါဘၪ နၥံၪအထၧၫ့ဖုဝဲ အဆၧမၪ လၧနၥံၪအၥၭဖၧၩ့ဆုၬဆုၬတၭ ယဖါအီၪလၧမူၭခိၪနီၪ မိမၩနၥံၪ ဘဲၫနီၪအၥိၭဆ့လီၫ.

 

Add new comment

2 + 2 =