မူၭခိၪအဘၩ့အမုးနီၪ မၩအၥၭဘဲၫ ၦခွံၬၡၬလၧကွံၩဖၧၩ့တၭ ဘၪန့ဆၧကိၭမံၩ့ဒ့ၭ အၥိၭနီၪလီၫ.

မၩဒီၭလဖၧၫ့ မူၭခိၪအဘၩ့အမုးနီၪ မၩအၥၭဘဲၫ ၦခွံၬၡၬလၧကွံၩဖၧၩ့တၭ ဘၪန့ဆၧကိၭမံၩ့ဒ့ၭ အၥိၭနီၪလီၫ.- ထီးအဆၧဎွ့ၩထၪ့တၭ မီၩ့ကၠူၭထၪ့ဝ့ၫ လၧခီၫ့နီၪ ဆၧၫ့နၩ့ဝ့ၫတၭ ရွံန့ဆၧအဂ့ၩလဖၪ ဒုၭလၩ့ဝ့ၫလၧဆၧဖၧၩ့ ဆၧအအၧၩ့လဖၪနီၪ ခွံၬၡိၭခွံၬဝ့ၫဒၪလီၫ.- ဆၧမိမၩအၥၭလၧဂၪ့ခိၪအဆိၩထုၬ ဘဲၫနီၪ ၥိၭလီၫ. အၥီၫ့လဖၪမိဂဲၫလၩ့တၭ မိအၪ့နၩ့ဖၭ ၦအအၧၩ့ လၧၦအတီၩအလီၩ့အကျၩတၭ- မိခွံၬလၩ့ခွံၬ ဝ့ၫလၧမ့ၪဖံၫ့ချၪအဖၧၩ့နီၪလီၫ. ဆၧဘၪဂၪ့ဆၧခၪအဲၪ့ ထံးမိအီၪဝ့ၫထီးနီၪလီၫ.

ယ့ၫရှူၬစံၭဝ့ၫဒၪ ဆၧလဖၪထီးအလူၬနီၪ မွဲနၥံၪနၪၥ့ၪယူၭဧၪ. အဝ့ၫၥံၪစံၭ နၪၥ့ၪယူၭ ကဆါဧ့.- အဝ့ၫဒၪစံၭ အဝ့ၫၥံၪး မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ၦကွ့ၭလံၬ လၧ အၥ့ၪမူၭခိၪအဘၩ့အမုးအဂဲးအကၠီၪ့ ကိၭဂၩဒ့ၭနီၪ မၩအၥၭဘဲၫဂံၪ့ ကဆါလၧအဖီၪ့ထၪ့ အဆၧအလံၩ ဒဲအဆၧအၥၫ့ လၧအအီၪက့ၪကီၪ့ ဆၧအလးအၥိၭ နီၪလီၫ.

Add new comment

5 + 2 =