ဘဲၫၥိၭကယဲၦလၧအနဲၩထဲၩ့ဝ့ၫ လဂၩလါလါနီၪ မိန့ဘၪဆၧမၧၫ့ လၩ့ဆိၩလၩ့ကၠၪလီၫ.

ၦၡၩလ့ၩထၪ့လၧ မူၭခိၪနးဂၩအ့ၬ. လ့ၩထၪ့န့ၫ ၦလၧအဂဲၫလၩ့လၧမူၭခိၪ ၦၡၩအဖိၪခွၫလၧ အအီၪဝ့ၫလၧ မူၭခိၪအဖၧၩ့လဂၩယီၩလီၫ.- ဘဲၫစမိစ့ၭဘီၩ့ထၪ့ဂူ လၧၡါမုနၧၫ့ဖၫအၥိၭနီၪ ၦၡၩအဖိၪခွၫယီၩ မိဘၪဘီၩ့ထၪ့အၥၭ ဘဲၫနီၪအၥိၭ- ဘဲၫၥိၭကယဲၦလၧအနဲၩထဲၩ့ဝ့ၫ လဂၩလါလါနီၪ မိန့ဘၪဆၧမၧၫ့ လၩ့ဆိၩလၩ့ကၠၪလီၫ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ ယွၩအဲၪၦဂၪ့ခိၪဖိၪ ထီးအဖ့ၪလၫ့ခွံၬ အဖိၪခွၫအီၪဝ့ၫလဂၩဎး ဘဲၫၥိၭ ကယဲၦလၧအနဲၩထဲၩ့ဝ့ၫ လဂၩဂၩနီၪ မိဘၪဆၧဂၭဂီၩ့အ့ၬ. အ့ၪမွဲမိန့ဘၪ ဆၧမၧၫ့လၩ့ဆိၩလၩ့ကၠၪလီၫ.

 အဂဲးဘဲၫယီၩ ယွၩအၪ့မၧၫ့လၩ့အဖိၪခွၫ လၧဂၪ့ခိၪချိၫယီၩ ဘဲၫၥိၭအမိစ့ၩရၫ့ ၦဂၪ့ခိၪဖိၪမွဲအ့ၬ  မွဲဘဲၫၥိၭ ၦဂၪ့ခိၪဖိၪၥံၪ မိထီၩ့ဝ့ၫ လၧဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့ လၧအဝ့ၫနီၪအကၠီၩ့လီၫ.- 

 

Add new comment

4 + 7 =