ပဂၪ့ဆၧလၧနၥံၪအဂးတၭ နၥံၪအမ့ၬထံၫလၩ့အ့ၬ.

မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ၦလဆၨၩယီၩ မွဲယမိချဲၩ့ဒီၩ့ လၩ့ဝ့ၫလၧဆၧနီၪလမံၩ့လဲၪ. မွဲအမၩအၥၭဘဲၫဆၧနီၪလမံၩ့လဲၪ.-ဆၧမၩအၥၭဘဲၫဖိၪၥၪလဖၪ ဆၧၫ့နၩ့လၧဘိၪ့ဖၧၩ့တၭ ကိၭလိၬအၥၭလဒီၪ့လဒီၪ့ စံၭဝ့ၫ ပအူၪပံၩလၧနၥံၪအဂးတၭ နၥံၪဂဲထုၪ့လံအ့ၬ. ပဂၪ့ဆၧလၧနၥံၪအဂးတၭ နၥံၪအမ့ၬထံၫလၩ့အ့ၬ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ ၦဘၭတံၫဇၫ့ဆၧစယီဟၫ့လဂၩ ဂဲၫဝ့ၫတၭ အၪ့ကိၪအီၩစဘံၭထံၫအ့ၬ. နၥံၪစံၭနၥံၪဝ့ၫ ဆၧနၪအီၪလၧအလီၩ့လီၫ.- ၦၡၩအဖိၪခွၫယီၩ ဂဲၫဝ့ၫနီၪ အၪ့ဆၧအီၩဆၧတၭ နၥံၪစံၭနၥံၪဝ့ၫ ယိခွါ ၦအၪ့လၨၪဆၧ ဒဲအီၩလၨၪစဘံၭထံၫ ထၧၫ့ထံၩထၧၫ့ၥိၭ လၧၦအၪ့ကံၩ့ အခီၫ့ ဒဲၦဆၧဒဲၩဘၭဖိၪၥံၪလဂၩနီၪလီၫ.

မွဲလါနၫ့ဘိၩ ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪနီၪ ဘၪဆၧအီၪက့ၪတီၩအီၪက့ၪလီၩ့ဝ့ၫ လၧအဖိၪၥံၪကိၭဂၩဒ့ၭလီၫ.

 

Add new comment

2 + 3 =