ျပန္လည္သင္ၾကား မိမိဘာသာစကား

ပန္လည္သင္ၾကား မိမိဘာသာစကား
ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ကရင္လိုျပန္လည္ ေခၚဆိုျခင္း။ comment မွာလည္း ျပန္လည္မွတ္မိေသးသည့္ အသီးအႏွံ မ်ားကိုလည္း ကရင္လိုေရးတင္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေဝမွ်ၾကပါစို႔။

Add new comment

8 + 10 =

Please wait while the page is loading