ျပန္လည္သင္ၾကားမိမိဘာသာစကား(သစ္ပင္အမည္နာမမ်ားကို ကရင္လိုျပန္လည္ေခၚဆိုျခင္း)

သစ္ပင္ပန္းမန္အမည္နာမမ်ားကို ကရင္လိုျပန္လည္သင္ၾကားျခင္း။ အျပည့္အစုံကိုသိရိွရန္အတြက္ ဗီဒီယိုဖိုင္ကို ဖြင့္ယူနားဆင္ၾကပါစို႔။ အစီအစဥ္တင္ဆက္သူအျဖစ္ နန္႔ဆန္းဟွီဘြားမွ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

Add new comment

9 + 8 =

Please wait while the page is loading

ျပန္လည္သင္ၾကားမိမိဘာသာစကား(သစ္ပင္အမည္နာမမ်ားကို ကရင္လိုျပန္လည္ေခၚဆိုျခင္း) | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.