အ​ေနာက္​ပိုးကရင္​စကား​ေျပာ အပိုင္​း၈

အေနာက္ပိုးကရင္ ေ၀ါဟာရမ်ားသင္ၾကားျခင္း။ ေန႔စဥ္တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးထားပါတယ္။ ေလ့လာသင္ယူမွတ္သတ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

အျပည့္အစံုကို ေအာက္ပါ ဗြီဒီယိုကို ဖြင့္ၾကည့္သင္ယူေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

Add new comment

6 + 0 =

Please wait while the page is loading