အေနာက္ပိုးကရင္အေျခခံစကားေျပာသင္ခန္းစာ- အပိုင္း ၁

အေနာင္ပိုးကရင္အေျခခံစကားေျပာကို သင္ၾကားပို႕ခ်ထားေပးပါတယ္။သင္ယူေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္ျဖစ္ေသာ္လည္း စကားမတ္ေသာသူမ်ားအတြက္ ေလ့လာသင္ယူစရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္ေလ့လာသင့္ယူႏိုင္ၾကေစဖို႔ ႀကိုးစားၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

Add new comment

1 + 12 =

Please wait while the page is loading