အိမ္ပစၥည္းအေခၚအေဝၚမ်ား သင္ခန္းစာ(၁)

အေနာက္ပိုးကရင္လို အိမ္ပစၥည္းအေခၚအေ၀ၚမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နန္႔သဇင္ဦးမွ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ စိတ္၀င္စားသူမ်ား ေလ့လာမွတ္သားႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာငး္ပါးလိုက္ပါရေစ။

Add new comment

2 + 0 =

Please wait while the page is loading