ဖူးဆရာ ေဒဗစ္၏ မိန္႕မွာစကား

ဖူးဆရာေဒးဗစ္မွ မိန္႕မွာစကားေျပာၾကားထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိဖို႕ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကို သတိေပး မွာၾကားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

Add new comment

1 + 1 =

Please wait while the page is loading