ဖူးဆရာ ေဒဗစ္၏ မိန္႕မွာစကား

ဖူးဆရာေဒးဗစ္မွ မိန္႕မွာစကားေျပာၾကားထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိဖို႕ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကို သတိေပး မွာၾကားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

Add new comment

4 + 0 =

Please wait while the page is loading

ဖူးဆရာ ေဒဗစ္၏ မိန္႕မွာစကား | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.