နားနမြက္ဖလံုးအေနာက္ပိုးကရင္ဇာတ္လမ္း

မိမိရဲ႕ဘာသာစကား အေလးထာဖို႔ လုိအပ္ေၾကာင္းကို RVA အေနာက္ပိုးကရင္ ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ားကေနၿပီး ရိုက္ကူ သရုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာစကားသည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးရဲ႕ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာစကား ေပ်ာက္ကြယ္သြားလွ်င္ လူမ်ိဳးပါေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘာသာစကား မေပ်ာက္ကြယ္သြားဖို႔ လူမ်ိးတိုင္း လူမ်ိဳးတိုင္းက မိမ္ိတို႔ရဲ႕ ဘာသာစကား ကို အေလးထားၾကဖို႔ အထူးသျဖင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား မိမိတို႔ ဘာသာစကား စာေပ ယဥ္ေက်းမႈကို ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းျမင့္တင္ၾကဖို႔ ႏိႈးေစာ္တဲ့ အေနနဲ႔ ဤ ဗြီဒီယို ဇာတ္လမ္းတိုေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Add new comment

4 + 1 =

Please wait while the page is loading

နားနမြက္ဖလံုးအေနာက္ပိုးကရင္ဇာတ္လမ္း | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.