ငါးအမည္မ်ားအေၾကာင္း (အပိုင္း ၇)

အေနာက္ပိုးကရင္ေ၀ါဟာရ သံုးအႏႈန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အရင္အပတ္က ငါးအမ်ိဳးအမည္မ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ ယခုလဲ ေနာက္ထပ္ ငါးအမ်ိဳးအမည္မ်ားကို ထပ္မံသင္ၾကားေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

ငါးပတ္၊ ငါးဖယ္၊ ကသပိုး၊ ငါးသလဲထိုး၊ ငါးခံုးမ၊ ငါးမႈန္ကေလး၊ ငါးျဖဴကေလး စသည္တို႔ကို အေနာက္ပိုးကရင္ လိုသင္ၾကားေပးထားပါတယ္။

Add new comment

10 + 3 =

Please wait while the page is loading