ငါးအမည္မ်ားအေၾကာင္း (အပိုင္း ၇)

အေနာက္ပိုးကရင္ေ၀ါဟာရ သံုးအႏႈန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အရင္အပတ္က ငါးအမ်ိဳးအမည္မ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ ယခုလဲ ေနာက္ထပ္ ငါးအမ်ိဳးအမည္မ်ားကို ထပ္မံသင္ၾကားေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

ငါးပတ္၊ ငါးဖယ္၊ ကသပိုး၊ ငါးသလဲထိုး၊ ငါးခံုးမ၊ ငါးမႈန္ကေလး၊ ငါးျဖဴကေလး စသည္တို႔ကို အေနာက္ပိုးကရင္ လိုသင္ၾကားေပးထားပါတယ္။

Add new comment

4 + 2 =

Please wait while the page is loading

ငါးအမည္မ်ားအေၾကာင္း (အပိုင္း ၇) | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.