ငါးအမည္မ်ားအေၾကာင္း (အပိုင္း ၅)

ဒီေန႔ ငါးေဖာင္ရိုး၊ ငါး၀က္္မ၊ ငါးပူတင္း၊ ငါးေခြးလွ်ာ၊ ငါးေရႊ၊ ငါးဥ မ်ားကို အေနာက္ပိုးကရင္လို ဘယ္လို ေခၚဆိုလဲဆိုတာ သင္ၾကားေပးထားပါတယ္။

Add new comment

5 + 0 =

Please wait while the page is loading