ငါးအမည္မ်ားအေၾကာင္း (အပိုင္း ၄)

ငါးမ်ား၏ အေခၚအေ၀ၚမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ထားေပးပါတယ္။ ငါးခ်ဥ္၊ ငါးႏုသန္း၊ ငါးေၾကာင္း၊ ငါးဇင္ရိုင္း၊ ငါးဇင္ကၽြဲ၊ ငါးသန္ခ်ိန္၊ ငါးလင္ပန္း၊ ငါးဖရံု၊

ငါးသေဘၤာေပါက္ တို႔ကို အေနာက္ပိုးကရင္ လို သင္ၾကားပို႔ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Add new comment

12 + 0 =

Please wait while the page is loading