ငါးအမည္မ်ားအေၾကာင္း(အပိုင္း ၆)

ငါးနာမည္မ်ားကိုကရင္လို ဘယ္လိုေခၚၾကမွာလဲ? ငါးေျပမ၊ ငါးရံ႕ဒိုင္း၊ ငါးမန္း၊ငါးဆင္၊ခုန္ငါးမန္း၊ ငါးစင္း၊ ငါးဖ်င္းသလက္ စသည့္ ငါးအမည္မ်ားကို

အေနာက္ပိုးကရင္ ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးထားပါသည္။

Add new comment

7 + 10 =

Please wait while the page is loading