ငါးအမည္မ်ားအေၾကာင္း(အပိုင္း ၆)

ငါးနာမည္မ်ားကိုကရင္လို ဘယ္လိုေခၚၾကမွာလဲ? ငါးေျပမ၊ ငါးရံ႕ဒိုင္း၊ ငါးမန္း၊ငါးဆင္၊ခုန္ငါးမန္း၊ ငါးစင္း၊ ငါးဖ်င္းသလက္ စသည့္ ငါးအမည္မ်ားကို

အေနာက္ပိုးကရင္ ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးထားပါသည္။

Add new comment

1 + 2 =

Please wait while the page is loading

ငါးအမည္မ်ားအေၾကာင္း(အပိုင္း ၆) | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.