၃၃ ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔အတြက္ ၾသဝါဒ

လူသားၾကြလာေတာ္မူျခင္းႏွင့္ သဖန္းပင္မွ သင္ခန္းစာယူျခင္းအေၾကာင္း။

ေဘးဒုကၡမ်ားက်ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ေနသည္ေမွာက္မိုက္သြားလိမ့္မည္။ လသည္လည္း အလင္းေရာင္မေပးပဲ ေနလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္မွ ၾကယ္မ်ားေၾကြက်လိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ရွိစြမ္းအားမ်ားလည္း လႈပ္ခါသြားလိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္လူသားသည္ ႀကီးမားေသာ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႏွင့္ မိုးတိမ္မ်ားအတြင္းမွ ၾကြလာတာ္မူသည္ကို သူတို႔ေတြ႕ျမင္ၾကလိမ့္မည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ မိမိ၏ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို ေစလႊတ္၍ ေရြးေကာက္ျခင္းခံရေသာသူမ်ားကို ကမၻာေျမႀကီးအစြမ္းမွ ေကာင္းေကာင္အစြမ္းတိုင္ေအာင္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ ေခၚယူစုရံုးေတာ္မူလိမ့္မည္။

Add new comment

3 + 13 =

Please wait while the page is loading