၃၂ ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔

လွဴ ဒါန္းရက္ေရာျခင္းအေၾကာင္း။

သခင္ေယဇူးသည္ ဆင္ရဲသား မုဆိုးမ၏ အလွဴ ကိုျမင္ေသာအခါ ၀မ္းသာအားရ ခ်ီးက်ဴး ေတာ္မူသည္။ ဆင္းရဲသားမုဆိုးမသည္ ဥစၥာခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ သူေဌးမ်ားကဲ့သို႔မဟုတ္ပဲ မိမိ၌ရွိေသာ ဒဂၤါးႏွစ္ျပားကို အလွဴ ခံပံုးထဲသို႔ ထည့္၀င္လွဴ ဒါန္းခဲ့သည္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာသူေဌးမ်ားသည္ မိမိတို႔၌ ရွိေသာ ေငြပိုေငြလွ်ံမ်ားထဲမွ အလွဴ ထည့္၀င္ၾကသည္။ ဆင္းရဲသား မုဆိုးမသည္ ထို႔သို႔မဟုတ္ပဲ မိမိ၌ရွိသမွ်ေသာ ေငြအားလံုးကို ထည့္၀င္လွဴ ဒါန္းခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔အဖို႔ စားစရာအတြက္ မစဥ္းစားပဲ ရွိသမွ်ေသာေငြကို ေစတနာထက္သန္စြာျဖင့္ ထည့္၀င္လွဴ ဒါန္းခဲ့သည္။ ထိုအခ်င္းအရာကို ျမင္ေတြ႕ေသာ သခင္ေယဇူးသည္ ထိုမုဆိုးမ ၏ အလွဴ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတည့္ေတာ္ႀကီးတို႔အား ဥပမာေပး ဆံုးမေတာ္မူခဲ့သည္။...

Add new comment

12 + 5 =

Please wait while the page is loading