၃၀ ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႕အတြက္ ေထာက္႐ႈခ်က္

ေယဇူးသည္ မ်က္မျမင္တစ္ဦးအားမ်က္စိျပန္ျမင္ေစခ်င္းအေၾကာင္း။ 

မ်က္မျမင္တစ္ဦးသည္ေယဇူးၾကြလာသည္ကိုၾကာရေသာအခါ ေအာ္ဟစ္၍ ဒါဝိတ္၏သားေတာ္ေယဇူး ကြ်ႏ္ုပ္ကိုသတိရေတာ္မူပါ ဟု အသနားေတာ္ခံေတာ္မူသည္။ ေယဇူးသည္သူ႕ကို သနားေတာ္မူသျဖင့္ မ်က္ကို ျပန္ျမင္ေစေတာ္မူသည္။ 

Add new comment

9 + 8 =

Please wait while the page is loading