ေယဇူး၏မိခင္မာရိယားအေၾကာင္း ေ၀မွ်ျခင္း

မာရိယားဟာ လူသားထဲက လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူမဟာ ရိုးရိုးသာမန္လူသားမ်ားထက္ အလြန္လွပတဲ့ ပုဂၢိဴလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အစီအမံေတာ္နဲ႔ ကယ္တင္ျခင္း အမႈေတာ္ျမတ္ထဲမွာ အထူးအခန္း က႑ကေန ရရွိတဲ့ ပုဂၢိဴလ္ျဖစ္ပါတယ္။ မိဦးဖဦး အာဒံ ဧ၀ရဲ႕ အရႈပ္ေတာ္ပံုကို မာရိယားနဲ႔ သားေတာ္ ေယဇူးအားဘုရားရွင္အားျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖလႊတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မယ္ေတာ္ မာရိယားဟာ လူသားေတြကို ကယ္တင္တဲ့ ကယ္တင္ရွင္မဟုတ္သလို မယ္ေတာ္ဟာ ဘုရားရွင္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားရွင္ျပဳတဲ့ ကယ္တင္ျခင္း အမႈေတာ္ျမတ္ထဲမွာ ဘုရားရွင္က မယ္ေတာ္ကို အေရးႀကီးတဲ့ က႑ကေနပါ၀င္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ေပးေတာ္မူတယ္။ ဒီ အာဒံ ဧ၀ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့တဲ့ ယိုယြင္းမႈေတြကို မယ္ေတာ္မာရိယား အားျဖင့္ ဘုရားသခင္က ျပန္ၿပီးေတာ့မွ ျပဳျပင္ေပးခဲ့တယ္။ လူသားမိခင္ ဧ၀ရဲ႕ နာခံမႈမရွိတဲ့ ေနရာမွာ မယ္ေတာ္ဟာ နာခံျခင္းရွိခဲ့ပါတယ္။

Add new comment

12 + 0 =

Please wait while the page is loading

ေယဇူး၏မိခင္မာရိယားအေၾကာင္း ေ၀မွ်ျခင္း | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.